Berg- och jordarter

Bergarter

Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer.

Ett mineral kan beskrivas:

 • som en fast, oorganisk substans som bildats naturligt
 • samt genom sin kemiska sammansättningen och
  kristallstruktur.

Bergart består av mineraler och kan delas in   grupper:

 • magmabergarter (eruptiva)  , t ex granit, lava
 • sedimentära, t ex sandsten, lerskiffer, kalksten
 • metamorfa (omvandlade bergarter) , t ex marmor, gnejs

Jordar

Mineraljordar

 • Sedimentära jordar kallas de jordar som har en jämnstor homogen kornstorlek.
 • Moränjordar däremot kan innehålla de mest skilda kornstorlekar – från sten och klippblock ner till det allra finaste material.

Morän är Sveriges vanligaste jordart och täcker ungefär 75 procent av landets yta. Morän bildades när inlandsisen rörde sig och löst material och bitar av berggrunden följde med.

Humusjordar

Det finns en annan grupp också som kallas humusjordar. Dessa är torv, dy och gyttja, som består av organiskt material och är inte lämpade att bygga direkt på. Däremot kan matjord med organiskt innehåll användas för plantering, park- och trädgårdsarbeten.

Sedimentära jordar

Vid bygg-och anläggningsarbeten används sedimentära jordmaterial för grundläggning, vägbyggnad, makadam och ballast.

Materialsammansättning, kornstorleksfördelning och renhet garanteras av leverantörer som krossar, sortera och vid behov tvättar materialet för att kunna säljas och användas för olika ändamål.

De sedimentära jordarna indelad efter kornstorlek:
 • Lera: kornstorlek upp till 0, 002 mm.
 • Silt: kornstorlek mellan 0,002 och 0,06 mm.
 • Sand: kornstorlek mellan 0,06 och 2 mm.
 • Grus: kornstorlek mellan 2 och 60 mm.
 • Sten: kornstorlek mellan 60 och 600 mm.
 • Block: kornstorlek över 600 mm.

Jordarters egenskaper

Jordarter indelade efter egenskaper:
 • Finsand: Lera och silt är tjälfarliga och kapillärsugande, har mindre bärighet och är mer sättningsbenägna.
 • Mellansand: Sand och alla grövre kornstorlekar är inte tjälfarliga.
 • Grovsand: Grus och grövre block är kapillärbrytande, har stor bärighet och är mindre sättningsbenägna.
Faktorer som påverkar jordens egenskaper, bl a:
 • Kornstorlek
 • Vatteninnehåll

Källor och länkar

Lista över bergarter (Wikipedia)
Moh´s hårdhetsskala illustrerad (PDF)
Lilla Grusskolan (Bösarps)

.