Värmeisolering och fuktproblematik

Skillnader i temperatur utomhus- och inomhusluft kan orsaka problem med fukt i byggnader. Varm inomhusluft strävar att flytta sig mot kallare luft.

Annonsplats
I en ytterväggskonstruktion fungerar det så här (i vårt klimat vintertid) :
  1. Den varma inomhusluften har högre fuktinnehåll, dvs högre relativ fuktighet RF, än den kalla luften som är på utsidan av väggen.
  2. När den varmare och fuktigare luften möter den kalla eller när en kallare yta, t ex inuti en yttervägg, avger den varma luften en del av sin fukt som förångas(kondenserar). Vattendroppar bildas då inuti konstruktionen.
  3. Problem med mögel och dålig lukt beror på om vattnet blir kvar i konstruktion eller om det därifrån kan rinna bort eller torka ut samt om materialet fukttåligt eller inte.

I vissa byggmaterial kan fuktig luft vandra ut eller in utan att problem uppstår. Detta gäller t ex väggar som enbart består av betong, tegel eller andra murade fukttåliga material.

Annonsplats
Fukttåliga byggnadsmaterial tar normalt inte skada om det tillfälligt skulle bli fuktiga och snabbt torkar ut men det finns risker, t ex:
  • försämrad isoleringsförmåga eftersom fuktiga material leder värme (köldbryggor uppstår)
  • försämras hållfasthet så länge fukten är kvar i materialet
  •  korrosion (rost) i armering.

Värme

Annonsplats