Om mineralull och arbetsmiljö

Vid arbete med mineralull måste arbetsmiljöaspekterna beaktas. Först och främst gäller det att
följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Även tillverkare och branschorganisationer brukar utfärda praktiska råd och tips för en bra arbetsmiljö.

Annonsplats


Bild: www.rockwool.se

Exempel på föreskrift och regler för hantering av mineralull är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Syntetiska oorganiska fibrer” (AFS 2004:1).

Annonsplats

En annan föreskrift (AFS 2005:17) anger gränsvärdet för hur mycket mineralullsdamm som får förekomma i luften på en byggarbetsplats, dvs maximalt 1 fiber per cm³ luft.

För höga nivåer av mineralullsdamm kan undvikas genom att:

Annonsplats
  • Behov av tillskärning på arbetsplatsen minimeras, t ex genom att välja mineralullsprodukter med format som passar i aktuell konstruktion.
  • Hålla mineralullsförpackningarna intakta fram till användningen genom att lagra på skyddad plats och så att förpackningen inte skadas.
  • Lagra isoleringen så nära montageplatsen som möjligt för att förhindra onödiga omflyttningar.

Att undvika onödig exponering för mineralullsdamm:

  • Använd lämplig skyddsutrustning.
  • Städa och hålla ren på bygget.

Branschorganisationen Swedisol´s råd för en god arbetsmiljö:


Annonsplats