OBS! Följande text är ett exempel och en generell sammanställning baserad på olika underlag och föreskrifter såväl nya som äldre (ELSÄK).

Innehållet är avsett som exempel – Vid praktiskt arbete med el hänvisas till vid tidpunkten gällande föreskrifter och berörda myndigheter.

Annonsplats

Tillfällig el

Med tillfälliga elinstallationer avses den elförsörjning, kablar och elskåp som installerats på en byggarbetsplats och som demonteras när entreprenaden är färdig eller när fast el har dragits in. Tillfällig el reglerades separat i elsäkerhetsföreskrifterna fram till 2008. Sedan 2008 gäller samma krav som andra elinstallationer.

Risker vid tillfällig el

Risk för beröring vid skada på materielen t.ex. jordfelsbrytare saknas, isolationsskada på kabel eller om kapslingen öppnas utan att spänningen bryts först.

Krav kring tillfällig el

 • Framdragning av tillfällig el och utplacering av elskåp utförs av behörig elektriker
 • Elskåp och kablar skall vara i gott skick
 • Elskåpet ska vara låst med låsbygeln när det står utan uppsikt.
 • endast behöriga elinstallatörer åtgärda dessa fel i anläggning
 • Anläggningen för tillfällig el skall vara försedd med jordfelsbrytare

Dragning och skydd av kablar

 • Kablar får inte ligga oskyddade på marken.
 • Vid korsning av väg eller gata ska därför kabelupphängning ske enligt ovan.
 • Speciella kabelskydd kan också användas för att skydda ledningar som ligger på marken.
Bild: Gävle Energi
Bild: Gävle Energi

Krav på anläggningen

Starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS) och svensk standard innehåller föreskrifter om bl.a:
 • Anslutningsledningens typ/beteckning.
 • Anslutningsledningens antal ledare vid vid 1-fas respektive 3-fas
 • Skyddsledarens märkning.
 • Grenuttag.
 • Märkning/typ av uttag.

Praxis för byggarbetsplatser bl.a:

 • Tydliga regler kring hantering av centraler och anslutningar, t ex får ingrepp, ändring i elutrustning endast utförs av behörig personal.
 • Placering av centraler på torrt, stabilt underlag förebygga klämrisk och överkörning eller annan nötning av kablar
 • Skydda installtionerna mot väderpåverkan

Källor:

Lagar och förordningar (Elsäkerhetsverket)
ELSÄK-FS 2008:1, ELSÄK-FS 2004:1, SS 436 40 00
Viktig information om hyrskåp. Tillfällig el. (Gävle Energi)
Rentalbranschens policy för god elsäkerhetsteknisk praxis (Swedish Rental)

Annonsplats