Anslutning av elektrisk maskiner

OBS! Följande texter är ett generella och översiktliga exempel som baseras på olika underlag och föreskrifter (2015). – Flera risker och säkerhetsåtgärder kan vara aktuella i det praktiska arbetet!

Förberedelser:
 • Kontrollera att utrustningen, maskiner, aggregat samt kablar och stickkontakter är oskadda
 • Använd inte utrusningen om det finns någon form av skada på den!
 • Kontrollera att jordfelsbrytare finns och att den fungerar.
 • Anslut utrustning till jordad strömkälla försedd med jordfelsbrytare (PRCD)
 • Jordfelsbrytaren får aldrig förbikopplas!
 • Kontrollera att nätspänningen är korrekt för den utrustning som skall användas och att den stämmer överrens med specifikationen på typskylten.

Om utrustningen har flera enheter skall dessa kopplas till samma strömkälla/elskåp/jordfelsbrytare.

Annonsplats

Användning av förlängningskablar

Förlängningskablar skall:
 • vara oskadda, vara godkända för ändamålet samt ha tillräcklig tvärsnittsyta för anläggningen.
 • skyddas från slitage, klämrisk, strömförande byggnadsdelar samt fukt och vatten
 • ej användas ihoprullade eftersom det gkan leda till prestandaförlust och överhettning
 • bytas ut vid skada.

Säker hantering av elektriska maskiner

Under arbetets gång:
 • Undvik kontakt med rör, värmeelement, vatten och annat som kan blir strömförande
 • Hålla kablar och framförallt stickkontakter torra
 • Stäng locket på eluttagen när de inte används
 • Skydda kablar från att klämmas fast eller slitas mot skarpa kanter samt mot stark värme och oljor.
 • Ta tag i stickkontakten när en kabel skall dras ut. Dra aldrig inte i kabeln.
 • Dra alltid ut stickkontakten innan underhållsarbete utför på maskiner och utrustning.

Felsökning

Om jordfelsbrytaren löser ut finns det fel inom anläggningen, på apparater eller ledningar. Utför felsökning innan försök att starta upp utrustningen.

Utrustning och märkning

Typkyltar

Samtliga typrelaterade uppgifter om maskiner och enheter återfinns på de monterade typskyltarna.

Exempel på typskyltar för maskiner. (Tyrolit)
Exempel på typskyltar för maskiner. (Tyrolit)

Effektförbrukning

Uppgift om effektförbrukningen hos en viss drivmotor finns på motorns märkplåt.

Effektförbrukningen för maskiner får inte vara högre än vad elanläggningen är dimensionerad för.

Lär dig om beräkning av effektbehovet: Maskinkunskap

Handhavande av  elektriska maskiner

Relaterad information:

Maskinkunskap

Elsäkerhet

Hantering och skötsel av verktyg och maskiner

Annonsplats