För att sätta ut (placera) t ex en byggnad exakt rätt i förhållande till omgivningen och i förhållande till resten av världen används koordinatsystem. Det betyder att varje lite millimeter ute i terrängen också har en koordinat i något större koordinatsystem.

Det finns både global, nationella och regionala samt kommunala koordinatsystem. Dessa skall alla vara samordnade med varandra så att när du bygger hus kan utgå ifrån något av dessa koordinatsystem för att placera ut byggnaden enligt de koordinater byggnadens placerings skall ha.

Annonsplats

Systemlinjer på ritningar och byggarbetsplatser är exempel på egna mer lokala koordinatsystem.


Koordinatsystem

Koordinatsystem har en x- och en y-axel och är då tvådimensionellt. Ett tredimensionellt koordinatsystem har även en y-axel.


Lokala koordinatsystem

En del byggarbetsplatser har egna koordinatsystem för att underlätta mätning och utsättning. Naturligtvis måste då dessa koordinatsystem vara inmätta och utsatta efter ett av de större koordinatsystemen, t ex det kommunala. Vid utsättning utgår man då ifrån dessa systemlinjer på ritningen.

Globala koordinatsystem

Jordklotet är indelat i olika koordinatsystem Det är dessa s k läges- och höjdkoordinater som bl a används när flygplan navigerar sig fram. Många bilar och mobiltelefoner är idag utrustade med GPS (Global Positioning System). GPS och annan satellitnavigering använder sig av just detta koordinatsystem som jorden är indelat i.

Läs mer:

Annonsplats