Det egna ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsgivaren har ansvar för sin personals säkerhet. Arbetsgivaren ansvar är att tillhandahålla utbildning, information, skyddsutrustning och förutsättningar att använda lämpliga skyddsåtgärder i arbetet.

På byggarbetsplatser arbetar personal från flera olika arbetsgivare där de flesta inte har något större inflytande över arbetsmiljön på plats – enbart på hur de egna arbeten utförs. Därför vilar ett tungt ansvar också på på beställaren och huvudentreprenören som arbetar med planering och samordning av hela bygget.

Annonsplats

Varken arbetsgivare, beställare eller ens huvudentreprenör har möjlighet att övervaka all arbeten och aktiviter samtidigt. Därför måste var och en ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön vilket bl a innebär att följa reglerna, inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker samt att reagera om risker upptäcks.

Så här skriver Arbetsmiljöverket om det individuella ansvaret och vad var och en kan göra för att undvika olyckor:


Arbetstagarens ansvar

Annonsplats

Även arbetstagarna har ett arbetsmiljöansvar. De ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som behövs för en god arbetsmiljö.

Följa regler och använda skyddsutrustning

Arbetstagarna ska följa gällande föreskrifter och instruktioner. Det är absolut förbjudet att sätta skyddsanordningar ur spel eller strunta i att använda skyddsutrustning. Arbetstagarna ska också iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Underrätta arbetsgivare eller skyddsombud vid allvarlig fara

Arbetstagare som bedömer att arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombudet.

Skyddsombud kan stoppa farligt arbete

Om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet. Om arbetsgivare och skyddsombud inte är överens kan arbetsgivaren vända sig till Arbetsmiljöverket för att få frågan avgjord.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölagen om arbetstagarens ansvar

Arbetsmiljölagen (AML 3 kap, 4 §):
Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Annonsplats

Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas. (Paragrafen ändrad genom SFS 1991:677)

Länk: Arbetsmiljölagen (AML, kap 3)

Annonsplats