Villkor för sponsring

Byggipedia behöver sponsring främst för:

 • att administration och uppdateringar  av webbplatsen,
 • att svara på mail för att hjälpa användare, bl a studerande, lärare, fastighetsägare, entreprenörer och projektörer, att hitta svar på specifika frågor och problemställningar.
 • research och omvärldsbevakning.

Som sponsor till Byggipedia bidrar du och din organisation till Byggipedias ändamål som en branschgemensam informationsportal.

Villkor och administrativa förutsättningar

För att hålla de administrativa omkostnader låga och i stället kunna använda intäkterna för värdeskapande aktiviteter har ett enkelt upplägg och villkor valts enligt följande:

 • Sponsringsperioden löper tills vidare.
 • Fakturering sker per automatik en gång per år – i förskott och utan föregående avisering.
 • I samband med fakturering överlåtes fordran till extern part.
 • Årligt belopp (f n 5000 kr/år) kan utan föregående avisering ändras från år till år
 • Sponsring kan när som helst säga upp – av båda parter .
 • Sponsor som vill avbryta sponsoravtalet kan när som helst meddela detta till Byggipedia.
 • Redan inbetalt belopp kan inte återbetalas vid uppsägning.
 • Vid uppsägning tas ev logga tas bort från hemsidan, senast i samband med påföljande uppdatering av webbsidan.
 • Ny sponsringsperiod kan – efter det att faktura skickats ut – enbart sägas upp enligt de villkor som anges på fakturan. I annat fall blir mottagaren betalningsskyldig.

Varken sponsor eller Byggipedia kan hållas rättsligt eller ekonomiskt ansvariga för ev skada eller olägenhet som uppstått till följd av någon parts agerande inom ramen för sponsringsavtalet. Undantag: Om sponsor bryter mot upphovsrätten eller missbrukar de nyttjanderättigheterna som följer sponsoravtalet. I förekommande fall kan sponsor hållas ansvarig för skada.

Nyttjanderättigheter

Som sponsor får du i begränsad omfattning nyttjanderätt till underlag från Byggipedia för ändamål som intern informations- och utbildningsverksamhet:

 • Källhänvisning skall göras när underlag från Byggipedias presenteras.
 • Material från Byggipedia får INTE överlåtas, användas som underlag för kommersiell verksamhet eller säljas vidare i någon form.
 • Underlag som används för internt bruk får bearbetas och redigeras.
 • Upphovsrätten tillhör Byggipedia även efter bearbetning av underlagen som kommer från webbplatsen – om inte annat överenskommes i förväg.
 • Varken ursprungsmaterial eller omarbetade texter får publiceras öppet eller på annat sätt användas så att Byggipedias  verksamhet riskerar att skadas på kort eller lång sikt.

Vi är tillmötesgående gällande nyttjande av materialet under förutsättning att det sker under kontrollerade former, först efter dialog med Byggipedia och vi bedömt att risk för negativ påverkan på Byggipedias intressen  – inte föreligger.

Publicering och spridning av kunskap och aktuell branschinformation

Som sponsor är du välkommen att dela information, publicera artiklar (även debatt)  och kunskapsunderlag eller be Byggipedia tipsa och länka till egna artiklar, rapporter eller webbplatser.

Byggipedia publicerar gratis sponsorers artiklar under förutsättningar att inga omfattande omarbetningar/redigeringar behövs. Saklig framställan gäller liksom för övriga gästskribenter.

Vi  hjälper också till att sprida sponsorers information via social medier.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!