Som sponsor till Byggipedia bidrar du och din organisation till Byggipedias ändamål som en branschgemensam informationsportal.

Aktuellt just nu:
 • Under året kommer Byggipedia successivt att arbetas om för att möta den allt bredare målgruppen inom samhällsbyggnadssektorn.
 • Sponsorer kommer att synliggöras via profilsidor samt på sidor med branschrelaterade kunskapsområden och artiklar.
 • Fler kunskapsområden kommer att kunna öppnas upp och utvecklas efterhand som nya samarbeten etableras.
 • Prioriterade områden och sidor att utveckla är de som är relaterade till sponsorernas branscher och verksamhetsområden.

Villkor och administrativa förutsättningar

För att hålla de administrativa omkostnader låga och i stället kunna använda intäkterna för värdeskapande aktiviteter har ett enkelt upplägg och villkor valts enligt följande:

 • Sponsringsperioden löper tills vidare och förnyas automatiskt varje år om inte uppsägning gjort.
 • Fakturering sker per automatik en gång per år – i förskott och utan föregående avisering.
 • I samband med fakturering överlåtes fordran till extern part.
 • Årligt belopp (f n 5000 kr/år) kan utan föregående avisering ändras från år till år
 • Sponsring kan när som helst säga upp – av båda parter .
 • Sponsor som vill avbryta sponsoravtalet kan när som helst meddela detta till Byggipedia.
 • Redan inbetalt belopp kan inte återbetalas vid uppsägning.
 • Vid uppsägning tas ev logga tas bort från hemsidan, senast i samband med påföljande uppdatering av webbsidan.
 • Ny och automatisk förlängning av sponsringsperiod kan – efter det att faktura skickats ut – enbart sägas upp enligt de villkor som anges på fakturan. I annat fall blir fakturamottagaren betalningsskyldig.

Varken sponsor eller Byggipedia kan hållas rättsligt eller ekonomiskt ansvariga för ev skada eller olägenhet som uppstått till följd av någon parts agerande inom ramen för sponsringsavtalet. Undantag: Om sponsor bryter mot upphovsrätten eller missbrukar de nyttjanderättigheterna som följer sponsoravtalet. I förekommande fall kan sponsor hållas ansvarig för skada.

Annonsplats

Nyttjanderättigheter för sponsorer

Som sponsor får du i begränsad omfattning nyttjanderätt till underlag från Byggipedia för ändamål som intern informations- och utbildningsverksamhet:

 • Källhänvisning skall göras när underlag från Byggipedias presenteras.
 • Material från Byggipedia får INTE överlåtas, användas som underlag för kommersiell verksamhet eller säljas vidare i någon form.
 • Underlag som används för internt bruk får bearbetas och redigeras.
 • Upphovsrätten tillhör Byggipedia även efter bearbetning av underlagen som kommer från webbplatsen – om inte annat överenskommes i förväg.
 • Varken ursprungsmaterial eller omarbetade texter får publiceras öppet eller på annat sätt användas så att Byggipedias  verksamhet riskerar att skadas på kort eller lång sikt.

Vi är tillmötesgående gällande nyttjande av materialet under förutsättning att det sker under kontrollerade former, först efter dialog med Byggipedia och vi bedömt att risk för negativ påverkan på Byggipedias intressen  – inte föreligger.

Sponsors synlighet

Egna artiklar och annan branschkunskap

Som sponsor är du välkommen att dela information, publicera artiklar (även debatt)  och kunskapsunderlag eller be Byggipedia tipsa och länka till egna artiklar, rapporter eller webbplatser.

Byggipedia publicerar gratis sponsorers artiklar (upp till 2 per år eller enl ÖK) under förutsättningar att inga omfattande omarbetningar/redigeringar behövs. Saklig framställan gäller liksom för övriga gästskribenter.

Byggipedia hjälper också till att sprida sponsorers information via social medier. Då främst det som publicerats på Byggipedia men också annat enligt ÖK.

Artiklar och sidor med branschrelaterat innehåll

Längst ner på sidor med innehåll och texter som kan knytas till specifik bransch väljer Byggipedia när så är lämpligt att synliggöra den eller de samarbetspartners och sponsorer som har en relation till innehållet i texten.

Sponsrade kunskapsområden

Sponsorer synliggörs överst på sidan upp till två relaterade kunskapsområdens huvudsidor – eller enligt särskild ÖK. Flera sponsorer kan förekomma för samma sidor om de avser kunskapsområdet som kan relateras till flera branscher.

Aktuella sponsorer

Våra samarbetspartners

Annonsplats