Som sponsor till Byggipedia bidrar din organisation till Byggipedias ändamål som en branschgemensam informationsportal. I gengäld ligger vår fokus på att informera om samt lyfta fram era branscher och förutsättningar.

Målgrupperna är bl.a.  så att omvärlden, beställare, projektsamordnare, projketörer samt utbildningsanordnare och studerande.

Prioriterade områden och sidor att utveckla är de som är relaterade till sponsorernas branscher och verksamhetsområden.

 • Under året kommer Byggipedia fortsätta att utvecklas för att möta en allt bredare målgruppen inom samhällsbyggnadssektorn.
 • Sponsorer synliggöras både via profilsidor samt artiklar och sidor med branschrelaterad information.
 • Fler kunskapsområden kommer att kunna öppnas upp och utvecklas efterhand som nya samarbeten etableras.
10% rabatt på ordinarie konsultarvode

Sponsorer av Byggipedia erhåller 10% rabatt på arvode vid anlitande av oss för t ex informations-, utbildnings- och utveckligsprojekt inom samhällsbyggnad, väg- och vatten. Läs mer om vår kompetens och inriktning: Våra tjänster

Kostnad – sponsring nya sponsorer:

10 000 kr/år exkl moms, eller enligt särskilda samarbetsvillkor och avtal.

Befintliga sponsorer faktureras f.n. det belopp som gällde vid ingången av deras sponsorskap eller enligt avtal/rabatter.

Kontakt:

Villkor och administrativa förutsättningar

För att hålla de administrativa omkostnader låga och i stället kunna använda intäkterna för värdeskapande aktiviteter har ett enkelt upplägg och villkor valts enligt följande:

 • Sponsringsperioden löper tills vidare och förnyas automatiskt varje år om inte uppsägning gjort.
 • Fakturering sker per automatik en gång per år – i förskott och utan föregående avisering.
 • I samband med fakturering överlåtes fordran till extern part.
 • Årligt belopp (f n 10 000 kr/år exkl moms eller enligt särskilda samarbetsavtal) kan utan föregående avisering ändras från år till år
 • Sponsring kan när som helst säga upp – av båda parter .
 • Sponsor som vill avbryta sponsoravtalet kan när som helst meddela detta till Byggipedia.
 • Redan inbetalt belopp kan inte återbetalas vid uppsägning.
 • Vid uppsägning tas ev logga tas bort från hemsidan, senast i samband med påföljande uppdatering av webbsidan.
 • Ny och automatisk förlängning av sponsringsperiod kan – efter det att faktura skickats ut – enbart sägas upp enligt de villkor som anges på fakturan. I annat fall blir fakturamottagaren betalningsskyldig.

Varken sponsor eller Byggipedia kan hållas rättsligt eller ekonomiskt ansvariga för ev skada eller olägenhet som uppstått till följd av någon parts agerande inom ramen för sponsringsavtalet. Undantag: Om sponsor bryter mot upphovsrätten eller missbrukar de nyttjanderättigheterna* som följer sponsoravtalet. I förekommande fall kan sponsor hållas ansvarig för skada.

*Nyttjanderättigheter för sponsorer

Som sponsor får du i begränsad omfattning nyttjanderätt till underlag från Byggipedia för ändamål såsom intern informations- och utbildningsverksamhet.

Meddela Byggipedia om syfte med användningen samt hur materialet tillgängligörs inom den egna organisationen.

Viktigt att materialet inte sprids digitalt, laddas upp eller publiceras via publica webbplatser.

 • Källhänvisning skall göras när underlag från Byggipedias presenteras.
 • Material från Byggipedia får INTE överlåtas i någon form, användas som underlag för kommersiell verksamhet eller säljas vidare i någon form.
 • Underlag som används för internt bruk får bearbetas och redigeras.
 • Upphovsrätten tillhör Byggipedia även efter bearbetning av underlagen som kommer från webbplatsen – om inte annat överenskommes i förväg.
 • Byggipedias upphovsrätt ska tydligt framgå också på material som bearbetats.
 • Varken ursprungsmaterial eller omarbetade texter får publiceras öppet eller på annat sätt användas så att Byggipedias  verksamhet riskerar att skadas på kort eller lång sikt.

Vi är tillmötesgående gällande nyttjande av materialet under förutsättning att det sker under kontrollerade former, först efter dialog med Byggipedia och vi bedömt att risk för negativ påverkan på Byggipedias intressen  – inte föreligger.

Vi förbehåller oss rätten att neka användning av materialet (även enligt ovan) för visst ändamål eller på sätt som vi bedömer kan skada Byggipedia.

Sponsors synlighet

Egna artiklar och annan branschkunskap

Som sponsor är du välkommen att dela information, publicera sakliga och informativa gästartiklar (även debattartiklar) samt egna fasta kunskapsunderlag i samråd med Byggipedia*

Byggipedia publicerar gratis sponsorers gästartiklar (upp till 2 per år eller enl ÖK) under förutsättningar att inga omfattande omarbetningar/redigeringar* behövs. Liksom för övriga gästskribenter gäller att artiklarna ska vara sakligt framställda.

*Arbete relaterat till mer omfattande utveckling av samarbetspartners verksamhets- och kunskapsområden på Byggipedia debiteras enligt särskild överneskommelse (självkostnadspris)

Byggipedia hjälper också till att sprida sponsorers information via social medier. Då främst det som publicerats på Byggipedia men också annat enligt ÖK.

Genom att som sponsor och samarbetspart aktivt tipsa om aktuella branschnyheter, produkter, goda exempel, rapporter och externa artiklar hjälper Byggipedia efter förmåga att sprida och dela denna information/kunskap samt att i viss mån arbeta in underlagen eller länkar på Byggipeda

Artiklar och sidor med branschrelaterat innehåll

Längst ner på sidor med innehåll och texter som kan knytas till specifik bransch väljer Byggipedia när så är lämpligt att synliggöra den eller de samarbetspartners och sponsorer som har en relation till innehållet i texten.

Sponsrade kunskapsområden

Sponsorer synliggörs överst på sidan upp till två relaterade kunskapsområdens huvudsidor – eller enligt särskild ÖK. Flera sponsorer kan förekomma för samma sidor om de avser kunskapsområdet som kan relateras till flera branscher.

Bildmaterial och andra exempel

Sponsor anges t.ex. som bildkälla. Viktigt att bilder inte tillhör annan upphovsman(!) och i så fall ska denne tillfrågas innan bildmaterial kan publiceras.

Annonsplats