Villkor för sponsring

Byggipedia behöver sponsorer för att:

 • bygga upp en årlig budget för uppdateringar av befintligt innehåll på webbsidan.
 • komplettera och vidareutveckla befintligt avsnitt på Byggipedia.
 • ta fram nya ämnes- eller kunskapsområden.

Som sponsor till Byggipedia bidrar du och din organisation också till den virala utvecklingen.

Som sponsor får du utan att be om tillstånd använda det material som Byggipedia äger upphovsrätten till enligt följande:

 • Källhänvisning skall normalt göras om materialet sprids och/eller presenteras  något sammanhang
 • Materialet får inte utan säskild överenskommelse säljas vidare eller användas på ett sätt som riskerar att utgöra konkurrens i förhållande till  Byggipedias verksamhet eller syfte.

Administrativt upplägg

För att hålla de adminstrativa omkostnader låga och i stället kunna använda intäkterna från sponsring för värdeskapande aktiviteter har ett enkelt upplägg och villkor valts enligt följande:

 • Sponsringsperioden löper tills vidare och faktureras en gång per år – utan föregående avisering.
 • Sponsorer faktureras per automatik en gång om året.
 • Årligt belopp (f n 5000 kr/år) kan utan föregående avsering ändras från år till år
 • Alternativa upplägg och kostnader kan överenskommas.
 • Sponsring kan när som helst säga upp – av båda parter .
 • Den sponsor som vill avbryta sponsoravtalet kan när som helst meddela detta till Byggipedia.
 • Återbetalning av redan inbetalt belopp sker endast om det är Byggipedia som säger upp avtalet.
 • OBS! För att kreditering av redan utskickad årlig faktura skall kunna göras måste anmälan göras enligt de rutiner och villkor som framgår på fakturan.  I annat fall blir mottagarren betalningsskyldig.
 • Vid uppsägning tas ev logga tas bort från hemsidan, senast i samband med påföljande uppdatering av webbsidan.
 • Varken sponsor eller Byggipedia kan hållas rättsligt eller ekonomiskt ansvariga för ev skada eller olägenhet som uppstått till följd av partens agerande.

Användning av texter och bilder

Tillstånd för publicering av bild- eller textunderlag från  sponsor eller andra samarbetspartner betraktas som oavhängigt ev sponsoravtal. Det innebär att den som tidigare gett sitt tillstånd till publicering av t ex bilder och vill dra tillbaka det medgivande kan välja mellanalternativen nedan:

 • att avvakta tills Byggipedia uppdaterar sidor vilket sker successivt och i takt med utveckling av sajten.
 • att ersätta Byggipedia för att aktivt och omgående ombesörja att ta bort de bilder eller texter som berörs. Aktuell timdebitering sker  då (f n 700kr/h exkl moms)

Vid behov av omfattande bearbetning till följd av tidigare medgivande om publicering tas tillbaka kan även innebära kostander för att ersätta det innehåll som tas bort.

Undantag
Vid publicering av annan parts upphovsskyddade material på Byggipedia och som gjorts utan dennes aktiva medgivande ansvara Byggipedia fullt ut för att ta bort detta. Det innebär att  Byggipedia  – efter anmodan –  utan dröjsmål och på egen bekostnad kommer att ta bort sådant material samt innehållsmässigt korrigera och uppdatera de sidor som  berörs.

.

Kunskapsport för byggare