Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador.

Planering och tydliga rutiner är en förutsättning för att alla skall veta hur de ska beta sig och inte förvärra situationen för de drabbade genom att agera irrationellt, drabbas av panik etc

Annonsplats

Krisorganisation på arbetsplatsen

En krisorganisation med tydlig uppgiftsfördelning som tydligt anger vem har ansvar för vad vid en arbetsplatsolycka eller annan allvarlig situation, t ex brand eller trafikolycka vid vägarbetsplats.

Det är viktigt att alla i arbetsorganisationen känner till:

 • vem som i ansvara för vad,
 • vem som för befälet i en krissituation,
 • vad deras egen roll är i krisorganisationen,
 • var det finns information om första hjälpen, larmnummer och en färdbeskrivning til arbetsplatsen!

Det är viktigt att alla – genom utbildning och övning – är väl förberedda på sin tilldelade roll i krisorganisationen .

Viktigt att flera kan hantera hjälputrustning och vet vad de hittar denna, t ex hjärtstartare, brandfilt, brandsläckare etc

Exempel på uppgifter och rutiner som definieras i krisberedskapen:

 1. Ta hand om skadade,
  • Larma ambulans och polis,
  • Ge första hjälpen,
 2. Stöd och informationsinsatser
  • Stötta och följa med till sjukhus,
  • Informera och stötta arbetskamarate och vittnen till olyckan,
  • Kontakta anhöriga,
  • Hantera  journalister och kontakter från media.
 3. Uppföljning
  • Samla kollegor
  • Bedöm behov av specialistinsatser, t ex psykologhjälp.

I det akuta skedet går det sällan att göra en bedömning av vilka uppföljande insatser olika personer behöver.

Rutin för omhändertagande av människor i kris bör ockå omfatta åtgärder för att följa upp och uppmärksamma om psykiska symptom som visar sig efterhand.


Checklista krisberedskap på arbetsplatsen

Organisation och fördelning av uppgifter

 • Vem ger första hjälpen?
 • Vem tillkallar ambulans eller kontaktar sjukvård?
 • Vem tar hand om dem som varit med vid händelsen?
 • Vem kontaktar anhöriga?
 • Vem ger information om händelsen?
 • Vem ser till att krisstöd ordnas?

Utrustning

 • Finns alla hjälputrusning på sin plats?
 • Vem ansvarar för att sköta om utrustningen och se till att den fungerar?

Information och kunskap

 • Vet alla vad de ska göra och hur?
 • Behövs praktiska övningar?
 • Vilka kan ge första hjälpen och har de fått tillräcklig utbildning?
 • Vilka kan kan hantera hjälputrustningen och har de rätt utbildning?
 • Vet chefer och arbetsledare hur de bedömer behovet av krisstöd och hur de ordnar det?
 • Finns det väl synliga anslag med information om hur första hjälpen och hur krishantering är organiserat?
 • Förstår alla informationen?

Information på arbetsplatsen bl a:

• var finns utrustning för första hjälpen
• vilka kan ge första hjälpen
• telefonnummer till larmtjänst och taxi
• adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen.


Att ta hand om skadade

Genom att bete dig lugnt och målmedvetet vid arbetsplatsolycka skapar du som hjälpare en känsla av trygghet:

 • bete dig lugnt
 • tala med den skadade
 • lyssna på honom eller henne
 • stanna vid den hjälpbehövande, lämna honom eller henne  inte ensam
 • ta hand om och rör vid honom eller henne
 • berätta lugnt vad som har hänt och hur situationen framskrider
 • håll nyfikna på avstånd

Källor och länkar

Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7 (Arbetsmiljöverket)
Första hjälpen och krisstöd – Planering Utbildning Information  (ADI 534, Arbestmiljöverket)

Räddningsövningar – bygg- och anläggning

 

Annonsplats