Annonsplats

Säkra lyft

Detta avsnitt är en översiktlig genomgång med exempel som avser lyft med kran.

Avsnittet tar upp regelverk, lyftvinklar och lastkoppling samt om kommunikation och säkerheten, checklistor och användbara länkar till kunskapsunderlag och fördjupning.

Annonsplats

1. Lyft med kran

Krav på säker hantering av last är samma oavsett vad som skall lyftas. Däremot kan koppling av last se lite annorlunda ut.

Dimensionering av kran

Faktorer som påverkar val av kran kan vara arbetsplatsens storlek, höjden på byggnaden och om det kommer att utföras många lyft eller enbart enstaka.

 • Vissa byggarbetsplatser använder en eller flera stationära (fasta) tornkranar placerade på arbetsplatsen så att lyftarmen når runt där den behöver kunna lyfta gods.
 • Andra byggarbetsplatser har mer nytta av en mobilkran som kan beställas de dagar något skall lyftas och som kan flyttas och ställas upp på olika ställen.

Kranföretagen kan hjälpa till att välja rätt kran för olika arbeten och typer av projekt. Lathundar, tabeller och kalkyleringsprogram finns ibland på kranleverantörernas hemsidor.

Dimensionering av kran. Bild: Kynningsrud

 

2. Planering av lyft med kran

 • Planera arbetet tillsammans med kranföraren så att ni är överens om varje steg i lyftarbetet samt om hur kommunikation via handsignaler som skall ske.
 • Kontrollera lyftredskapets märkning!
 • Kontrollera linorna noga  och använda aldrig stållina som visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp.
 • Kontrollera märkning av redskapen som bl.a. anger lyftvinkel.
 • Lyftredskap ska vara anpassade för den aktuella vikten.
 • Alla vajrar skall ha samma längd.
 • Block som skall lyftas med kran måste kopplas fast på ett säkert sätt.
 • Använd alltid mellanlägg  vid skarpa hörn för att inte slita ut lina.
 • Om flera kopplingspunkter används – se till att lyftvinkeln inte blir för stor.
 • Inga människor får befinna sig under blocket som lyfts.

3. Kranföraren

Annonsplats

Om kranföraren befinner sig t ex i förarhytt måste de som har ansvar för lyftet från marken kunna signalera till kranföraren för att hjälpa denne att navigera lasten i luften.

Kranföraren är utbildad och vet hur lasten skall kopplas på ett säkert sätt samt hur lyftet skall utföras.

 • Kranföraren är ansvarig för säkerheten vid lyft och beslutar om och hur lyften kan genomföras.
 • Vid hög vindhastighet avgör kranföraren om lyft kan utföras överhuvudtaget.
 • Den som kopplar lasten och kommunicerar med kranföraren (signalmannen) har en viktig roll om lyftarbetet skall fungera säkert.

4. Viktiga handsignaler

Signalschemat visar handtecken som används för att från marken dirigera kranföraren. Det skall finnas uppsatt på bygget så att alla kan se det.

Handsignaler vid lyft måste alla på ett bygge känna till även om kommunikationen mellan de som arbetar med lyftet sker via kommunikationsradio. Signalerna är internationella och standardiserade.

Viktiga handsignaler för ”stopp” och ”hastigt stopp”:

Bild: Kynningsrud Nordic Crane
Exempel på handsignaler. Bild: Kynningsrud
Exempel på handsignaler. Bild: Kynningsrud Nordic Crane

 

5. Välj lyftredskap

Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
 • den last som skall hanteras,
 • vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
 • rådande väderleksförhållanden och
 • hur stroppningen eller slingningen utförs.
Kontrollera och följ märkning av redskapen som bl a anger lyftvinkel.
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex
Märkning av lyftredskap. Bild: Certex

6. Lyftvinkels betydelse

Lyftvinkel. Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert
Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert

Ju fler kopplingspunkter desto högre lyftkapacitet under förutsättning att den sk lyftvinkeln är oförändrad.

Ju mindre lyftvinkel är desto högre vikt kan lyftas.

Ju längre kätting eller vajer desto högre upp kommer sammankopplingspunkten och desto mindre blir lyftvinklarna

2-parts, 3-parts och 4-partslyft (Bilder: Certex):

      

Alla vajrar skall ha samma längd.
 • Snarning reducerar maxlasten med 20%.
 • Max lyftvinkel vid  snarning är ß = 60 grader
Exempel på lyftvinkelns påverkan av max lyftkraft:


7. Koppla säkert

 
Utdrag ur skriften Koppla rätt Lyfta säkert:
Lastkoppling och säkra lyft
Källa: Koppla rätt Lyfta säkert

AFS 2006:06Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Exempel på föreskrifter kring lyft och lyftredskap:
 • En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning
 • Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
  1. den last som skall hanteras,
  2. vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
  3. rådande väderleksförhållanden och
  4. hur stroppningen eller slingningen utförs.
 • En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt
 • En fritt hängande last får normalt inte lämnas utan övervakning.

8. Checklista – Säkra lyft

Beräkna blockets eller kärnans vikt.

Kontrollera redskapen:
 • Lyftredskapens märkning och maximalt tillåten last.
 • Att linor och stroppar noga så är hela och inte visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp!
Koppla lasten:
 • Använd om möjligt flera kopplingspunkter.
 • Undvik stora lyftvinklar genom att använda så långa vajrar som möjligt.
 • Använd mellanlägg vid skarpa hörn.

Kontrollera att området är avspärrat och att inga personer befinner sig under lyftområdet.

Utför lyft:
 1. Börja med ett långsamt lyft och stanna en liten bit ovanför underlaget.
 2. Innan lyftet fortsätter kontrolleras följande:
  • Att vikten för maxlast inte överskrids.
  • Att lasten är säkrad och inte riskerar att glida eller dylikt.
 3. Om allt är OK kan lyftet fortsätta.

Källor

Koppla rätt & Lyfta säkert (Byggnads)
Lyftanordningar och lyftredskap (Arbetsmiljöverket)
Utbildningsfilm om Säkra Lyft (Carina Thorsson)
Säkra materiallyft (Prevent
Lifting Know How  (Certex)
Efterklok i förhand  (Kynningsrud Nordic Crane)
Branschpraxis för underhåll och kontroll av tornkranar (Swedish Rental)
Säkerhetsguide – Liftar (Liftutbildningsrådet)

Annonsplats

Läs mer:

På Byggipedia.se kan du läsa mer om maskinkunskap samt om arbetsmiljö och säkerhet vid bygg- och anläggningsarbete. https://byggipedia.se*NYTTJANDERÄTT: Det är tillåtet för skolor att skriva ut detta läromedel från Byggipedia för att dela ut till studerande. Det är dock inte tillåtet att sprida digitalt.

Annonsplats