Annonsplats

Produktionsmetoder och ekonomi

SCROLLA NER FÖR ATT SKRIVA UT ANNONSFRITT LÄROMEDEL!*

Kort genomgång av produktionsmetoder, materialval och dess olika förutsättningar inklusive ekonomiska aspekter.

Annonsplats

1. Platsbyggt

Att bygga allt på plats innebär större arbetskostnad men mindre kostnad till leverantörer. Materialet levereras var för sig och byggdelar uppförs på plats av de olika yrkeskategorier som behövs t ex:

 • Träarbetare, elektriker och eventuella isolerare (regelvägg).
 • Träarbetare, isolerare och putsare (utfackningsvägg).
 • Betongarbetare och installatörer (platsgjuten betong).

Olika material kräver olika arbetsinsats. Även vid platsbyggt kan valet av metod påverka kostnaderna. T ex skiljer det mellan:

 • Murning av en vägg respektive gjutning.
 • Murning av skalmur (fasad) och sprutputsning.

Det som tar längst tid att bygga medför högre arbetskostnad men det kan bli lönsamt om t ex:

 • Materialet är billigt.
 • Metoden innebär lägre driftskostnader, t ex för energi och underhåll.
 • Det som byggs håller länge innan det behöver renoveras.
Annonsplats

Kostnader för energi- och underhåll i driftsskedet ingår ej i produktionskostnaden och beaktas därför inte alltid i val av metod. Ofta är det byggherren som i så fall beslutar om detta.

2. Prefab

Prefabricerade (förtillverkade) byggdelar är ett annat exempel som kräver noggranna förberedelser så att utförande, mått och antal samt leveransordning är klart innan leverantörer sätter igång sin tillverkning.

Att bygga med prefab är en snabb och billig metod:

 • Mängden arbete ute på byggarbetsplatsen och kostnader för detta minimeras och består främst av lyft och montagearbete.
 • Byggdelarna tillverkas i fabrik, ofta inomhus, vilket medför mindre risk för fukt eller andra kvalitetsproblem.
 • Arbete i fabrik kan rationaliseras och effektiviseras på ett annat sätt än ute på ett bygge, vilket medför en lägre arbetskostnad per byggdel.

Faktorer att ta hänsyn till vid val av prefab:

 • Metoden kräver att projektet är tillräckligt stort och med många delar av samma typ eller mått för att fabrikstillverkningen skall löna sig.
 • Transport av färdiga byggdelar.
 • Lyft på plats och montage innebär andra säkerhetsrisker än vid platsbyggt.
 • Om mått, genomföringar eller annat ändras efter beställning blir det ofta dyrare att rätta till än vid platsbyggt. Detta särskilt om en större del av leveransen påverkas av revideringarna.

Vid bygge med prefab är det framförallt tiden och det minskade behovet av yrkesarbetare på plats som innebär möjliga kostnadsbesparingar för entreprenören och byggherren.

3. Modulbygge

Modulbygge innebär att hela enheter i form av lägenheter eller husdelar byggs i fabrik för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen där de sammanfogas som legobitar.

Om bygget och fabrikstillverkningen startar samtidigt finns det inte alltid någon tidsbesparing att göra. På arbetsplatsen behövs arbetskraft för montage av moduler och sammankoppling av installationer samt kompletteringar såsom fasader, eventuella loftgångar/trappor, yttertak och avvattning mm. Förberedelser är framförallt projektering av moduler och markarbeten.

Det är ännu ganska få projekt genomförda med metoden och det har förekommit problem som antagligen går att lösa på sikt när mer erfarenhet finns. Avståndet till fabriken som tillverkar moduler samt transporterna av de färdiga modulerna kan medföra problem och kostnader.

De främsta fördelarna och vinsterna med ett modulbygge hoppas man ska bli bättre kvalitet tack vare att produktionen sker i fabrik samt kostnadsbesparingar i form av mindre räntekostnader. Det kan även generera snabbare intäkter om bygget kan genomföras och tas i bruk på kortare tid.

4. Val av produktionsmetod

I byggprojekt görs en mängd olika val mellan materialslag, fabrikat och produktionsmetoder t ex prefab eller platstillverkning.

Faktorer som kan påverka val av produktionsmetod:
 • Utrymme på arbetsplatsen, tillgång till lyft- och transporthjälp samt möjlighet att lagra material på plats.
 • Noggrannhet i förberedelser och projekteringens detaljeringsgrad när inköp sker. Är exempelvis inte alla handlingar och mått säkra kan det vara problematiskt att beställa förtillverkade byggdelar.
 • Tidplan och tillgänglig arbetskraft.

5. Ekonomiska faktorer

Varje produktionsmetod innebär kostnader för:

 • Planering och inköp.
 • Arbete.
 • Tid för genomförande (ju längre tid ett projekt tar desto större kostnader i form av räntor och utebliven intäkt från kund).
 • Material och produktkostnader.

Inköp planeras och genomförs ofta i god tid före byggstart. Detta gäller bland annat produkter som tillverkare inte har på lager utan tillverkar till varje projekt och efter beställning.

Även standardprodukter som dörrar, kök och övrig inredning är exempel på produkter som ofta måste beställas i god tid.

Valet mellan produktionsmetoder innebär främst att tid/kostnader för entreprenören fördelas på olika sätt:
 • Ju högre grad av prefabricering, dvs att byggdelar förtillverkas desto mer tid behövs för planering och beställning behöver ofta göras långt innan byggdelarna ska monteras.
 • Vid större projekt är arbetskostnad och tillgång till arbetskraft viktiga faktorer som kan påverka metodvalet.
 • Tiden för genomförandet och utrymmet för att lagra material på bygget kan vara avgörande för metodval.

6. Val av material, kvalitet och inköpspriser

Hur inköp görs och hur mycket som avtalas och beställs åt gången kan också påverka prisbilden – även för byggprodukter som normalt sett är dyrare att köpa.

Dåliga material- och produktval kan medföra entreprenören drabbas av nya arbets- och materialkostnader. Det innebär också sämre kvalitet för de som äger och använder byggnaden samt högre drift- och underhållskostnader.

Om utförande eller byggprodukter inte håller under garantitiden som löper 2 år efter att projektet blivit färdigt måste entreprenören lägga tid på att utreda och åtgärda, dvs både köpa nya material och betala för arbetet.

Inte sällan blir kostnaderna för garantiarbeten högre än om det lagts lite mer tid och kostnader från början.

Annonsplats

Läs mer:

På Byggipedia.se kan du läsa mer om byggteknik och byggprocessen. https://byggipedia.se*NYTTJANDERÄTT: Det är tillåtet för skolor att skriva ut detta läromedel från Byggipedia för att dela ut till studerande. Det är dock inte tillåtet att sprida digitalt.

Annonsplats