Annonsplats

SCROLLA NER FÖR ATT SKRIVA UT ANNONSFRITT LÄROMEDEL!*

Jord- och stenmaterial

Översiktlig sammanställning med exempel på vanliga jord- och stenprodukter som används i anläggningsbranschen samt som ballast i betong. Råvaran, framställning och/eller materialens sammansättning, egenskaper och kornstorlek.

Annonsplats

1. Jord-och stenmaterial  – framställning

naturgrusNaturmaterial/naturgrus som utvinns direkt ur marken.

Ett kännetecken för naturgrus är att kornen har rundade kanter och former.

krossat materialKrossat material/bergkross som framställs genom krossning av större sten- och bergmaterial.

Annonsplats

Ett kännetecken för krossat material är att det har skarpa kanter.

2. Jord-och stenmaterial – jordarter

sandMineraliskt material som består av mineraliska bergarter och som används i konstruktioner där det ställs höga krav på hållfasthet och bärighet.

Sand, grus och sten är mineraliskt material. Utseende och färg beror på ingående mineraler och bergarter

jord

Organiskt material består av växtdelar mm som brutits ner under lång tid och bildat jord.

Matjord har hög halt av organiskt material som lämpar sig bra för odling.

Jordarter –  kornstorlek

 • Lera: kornstorlek upp till 0, 002 mm.
 • Silt: kornstorlek mellan 0,002 och 0,06 mm.
 • Sand: kornstorlek mellan 0,06 och 2 mm.
 • Grus: kornstorlek mellan 2 och 60 mm.
 • Sten: kornstorlek mellan 60 och 600 mm.
 • Block: kornstorlek över 600 mm.
 • Läs mer:https://byggipedia.se/byggteknik/mark/berg-och-jordarter/

3. Produktnamn och -benämningar

Det förekommer olika produktnamn och benämningar för sten- och bergmaterial till bygg- och anläggningsbranschen

Stenmjöl –  kornstorlek nära noll t ex  0-2 mm (0/2)
Singel – naturgrus med rundade former
Makadam – krossad produkt med ojämn kornform

Skillnaden mellan makadam och singel är att singelkornen som är  rundare i sina  former tenderar att glida mot varandra medan makadam som är kantigt ger en mer stabil konstruktion när det packats så att kornen ”låser” varandra.

På leverantörernas hemsidor används ofta produktnamn efter materialets användningsområde, t ex fyllnadsgrus, ballast, bärlager, slitlager etc. Detta är enbart rekommendationer och en vägledning.

  Som professionell anläggare skall du alltid använda de material och materialsammansättningar som föreskrivs  bygghandlingarna!

I arbeten där bygghandlingar och specifikationer saknas bör du utgå ifrån din egen yrkesmässiga bedömning och framförallt den kunskap bara du har om det jobb skall utföras. Leverantörernas långa erfarenheter kan dock vara till stor hjälp – så rådgör gärna med dem.

4. Materialets egenskaper

I bygg- och anläggningsprojekt föreskrivs i bygghandlingar material som har de egenskaper som behövs för olika konstruktoner och funktioner.

 • Naturgrus och krossat bergmaterial har olika hållfasthetsegenskaper.
 • Material med hög andel mindre korn har sämre dränerande och kapillärbrytande egenskaper än material med större korn.

För att få bort kvarvarande föroreningar av mindre korn (silt) och organiskt material, vilka bland annat försämrar de kapillärbrytande egenskaperna, tvättas många material innan leverans.

Det är viktigt att tvättad grus eller makadam hanteras så att det inte förorenas på arbetsplatsen!

5. Kornstorlekar och sammansättning

Material som säljs för att användas  bygg- och anläggningsprojekt siktas, sorteras upp och sätts ihop efter användningsområden och önskade egenskaper.

Materialfraktioner

Materialfraktionerna anges med en undre och en övre korngräns och skrivs så här:

 • 0/2 – stenmjöl med korn melan 0 och 2 mm  i diameter
 • 16/32 – makadam med korn mellan 16 och 32 mm i diameter
 • 0/80 – makadam och stenmjöl med kornstorlekar från 0 mm och upp till 80 mm

Material som innehåller s k nollfraktioner, där den undre kornstorleksgränsen är nära noll, har sämre dränerande egenskaper än de material som har en undre korngräns på flera millimeter


6. Exempel

Observera att nedanstående enbart är några av alla exempel på fraktioner och användningsområden för sten- och krossmaterial i anläggningsbranschen.


Stenmjöl & Makadam

Stenmjöl: 0/2, 0/4, 0/8 – krossmaterial som bl a används vid stensättning i bruk för murning och plattsättning. De grövre fraktionerna används som ytbeläggning av grusplaner.

Makadam utan nollfraktion, t ex  2/5 , 2/7 ,  7/11 , 8/16 , 16/32 , 32/64

 • från ca 2 mm bl a plattläggning. och halkbekämpning av gångbanor
 • från ca 7 mm bl a anläggning av grusgångar och gårdsplaner
 • från ca 16 mm bl a dränering, täktdikning, fyllning och dränering
 • från ca 32 mm bl a grovfyllning och dränering

Makadam med nollfraktion, t ex:

 • 0/16 slitlager på grusvägar som inte skall asfalteras
 • 0/32 vissa bärlager t ex  grusvägar samt underlag för asfaltbeläggning
 • 0/80 vissa förstärkningslager

Vid vägbyggnad är det typ av väg och hur den skall användas och trafikeras som avgör vilka material som behöver ingå  de olika skikten. Kraven normalt inte så höga på mindre skogsvägar och privata vägar.

Vid vanliga vägprojekt skall bygghandlingarna ange vilka material som skall användas och hur de skall användas.


Naturgrus

Naturgrus/Singel t ex 0/8, 2/8, 8/16, 16/32

 • från ca 0 mm bl a fyllnadsgrus/sand, rörgravsgrus.
 • från ca 8 mm dräneringar och infiltrationsbäddar

Naturgrus får enbart användas dräneringar där det inte skall byggas ovanpå. Som kapillärbrytande skikt i grunder skall krossat material/makadam användas eftersom det ger högre stabilitet och hållfasthet.


Dekorsten

Naturgrus av olika dimensioner och färg används ofta som dekorsten i rabatter och planeringar.

Även makadam används ibland som dekor, t ex  om den är framställd av svart diabas.

Annonsplats

Läs mer:

På Byggipedia.se finns mer kunskap om anläggning, byggteknik samt markarbeten, och maskiner. https://byggipedia.se*NYTTJANDERÄTT: Det är tillåtet för skolor att skriva ut detta läromedel från Byggipedia för att dela ut till studerande. Det är dock inte tillåtet att sprida digitalt.

Annonsplats