Annonsplats

SCROLLA NER FÖR ATT SKRIVA UT ANNONSFRITT LÄROMEDEL!*

Isoleringens funktion

Olika byggnadsdelar isoleras av olika anledningar, t ex mot kyla, fukt, brand eller ljud. I vissa fall ska isoleringsskiktet uppfylla flera funktioner.

Annonsplats

1. Byggnadsisolering

Isolering i byggnader kan ha olika funktioner beroende på placering t ex:
 • i klimatskalet (ytterväggar och tak) – skydda mot värme på sommaren och mot kyla på vintern.
 • i innerväggar och bjälklag – ljudisolering
 • brandväggar och branddörrar – isolera mot brand
 • brandisolering av stålkonstruktioner

2. Teknisk isolering

Isolering av installationer kallas teknisk isolering t ex
 • isolering av värme- och vattenrör för att vattnet inte skall kylas ner på väg till värmeelement (radiator) eller varmvattenkran (tappställe)
 • isolering av kallvattenrör för att vattnet inte skall värmas upp om rören går genom varma utrymmen
 • isolering av ventilationskanaler för att undvika buller från ventilationen.
 • isolering av installationsschakt mot brand och buller.

3. Värmeisolering och fuktproblematik

Skillnader i temperatur utomhus- och inomhusluft kan orsaka problem med fukt i byggnader. Varm inomhusluft strävar att flytta sig mot kallare luft.

I en ytterväggskonstruktion fungerar det så här (i vårt klimat vintertid) :
 1. Den varma inomhusluften har högre fuktinnehåll, dvs högre relativ fuktighet RF, än den kalla luften som är på utsidan av väggen.
 2. När den varmare och fuktigare luften möter den kalla eller när en kallare yta, t ex inuti en yttervägg, avger den varma luften en del av sin fukt som förångas(kondenserar). Vattendroppar bildas då inuti konstruktionen.
 3. Problem med mögel och dålig lukt beror på om vattnet blir kvar i konstruktion eller om det därifrån kan rinna bort eller torka ut samt om materialet fukttåligt eller inte.

I vissa byggmaterial kan fuktig luft vandra ut eller in utan att problem uppstår. Detta gäller t ex väggar som enbart består av betong, tegel eller andra murade fukttåliga material.

Fukttåliga byggnadsmaterial tar normalt inte skada om det tillfälligt skulle bli fuktiga och snabbt torkar ut men det finns risker, t ex:
 • försämrad isoleringsförmåga eftersom fuktiga material leder värme (köldbryggor uppstår)
 • försämras hållfasthet så länge fukten är kvar i materialet
 •  korrosion (rost) i armering.

4. Ytterväggskonstruktioner

De allra flesta hus i Sverige är byggda med flera olika material. För att varje byggdel skall få bästa möjliga funktion sätts olika material ihop. Isolering ingår normalt i alla ytterväggar som byggs idag. Väggar från förr kan vara oisolerade men då byggdes de väldigt tjocka t ex massiva tegelväggar i flera skift.

Principen för en modern ytterväggskonstruktion:
 • Isoleringens uppgift (vintertid) är att hålla kall utomhusluft på utsidan och varm luft på insidan.
 • För att skydda isoleringen mot kondens används oftast en fuktspärr.
 • Fuktspärr/ångspärr består av en plastfolie som måste placeras ganska långt in i väggen för att den skall hållas varm. Då undviks risk för kondens mot foliens yta.
Annonsplats

På sommaren om det är riktigt varmt ute bidrar isoleringen till att hålla värmen ute. Ett välisolerat hus är alltså svalare på under varma soliga dagar än dåligt isolerade hus.

Köldbryggor

Köldbryggor uppstår där väggen eller bjälklaget inte har lika god isoleringsförmåga  som i övriga delar av konstruktionen. Då flödar den varma och fuktiga inomhusluften ut genom köldbryggan som har hög värmeledningsförmåga.

Orsaker till köldbryggor bl.a:
 • isoleringen inte är lika tjock som i övriga delar av en byggdel. Vanligen kan detta vara där det finns reglar eller anslutningar men om material som blivit fuktigt.
 • det isolerande materialet har förlorat sin isolerande förmåga, t ex genom att det blivit fuktigt

Köldbryggor medför sämre komfort, t ex kyla och drag , onödigt höga uppvärmningskostnader samt framförallt stor risk för fuktskador genom kondens, som riskerar att uppstår  i dessa  kallare delar av konstruktionen..

Köldbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På bilden består köldbryggan av en stor fuktansamling i väggen. (Energimyndigheten)
Köldbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På fotot till höger ser man att köldbryggan uppstått pga fukt i väggen. (Bild: Energimyndigheten)

5. Brandisolering och brandskydd

Brandisolering fungera så att den bidrar till att höja ett materials eller en byggnadsdels värmemotstånd.

Brandisolering används:
 • i vissa väggar för att förhindra snabb spridning av brand genom att dela upp en byggnad i olika brandceller och utföra brandisolering i mellanliggande väggar.
 • i branddörrar
 • för att skydda viktiga utrymmen eller installationer mot att förstöras vid brand

Projektering och dimensionering av brandskyddet baseras på typ av byggnad, användning (t ex bostad, hotell, kontor eller skola), storlek, utrymningsmöjlighet, böl a beräknad tid för att hinna   utrymma en byggnad eller del av byggnad.

Ju längre byggnadsdelarna står emot branden desto mer tid får räddningstjänsten att genomsöka byggnaden efter människor som blivit kvar samt för att släcka och i bästa fall kunna rädda delar av byggnaden. och för brandmän att genomsöka.

Brandskyddet består av material som är antingen obrännbara eller tar lång tid att brinna ner så att byggnaden kan behålla sin hållfasthet under den tid det tar att utrymma

Vissa isoleringsmaterial är både brännbara och kan avge hälsofarliga gaser vid brand medan andra isoleringsmaterial är mer eller mindre obrännbara, t ex stenull som består av stenmaterial. Förr användes även asbest som brandisolering.

Det är inte enbart isolering som används för att bygga brandväggar, även extra lager gips och brandskydd av bärande pelare kan behövas.

6. Ljudisolering

stegljud rockwool

Porösa material bidrar till att fånga upp och dämpa ljudvågor. Det är t ex skillnad på ljud i ett rum med hårda ytor och ett rum med mjuka och porösa material där ljudet inte kan studsa.

I rum med hårda golv hörs stegen när någon går både i rummet och i angränsande rum. Detta förebyggs genom att konstruera och isolera golvkonstruktioner för att minimera stegljud.

Exempel på stegljudsisolering (Rockwool) =>

I stora lokaler och utrymmen brukar isolering läggas i inner- eller undertak alt hängas ner under taket.

Detta är en effektiv metod för att dämpa och begränsa ljud från människor eller maskiner .

Isolering mot ljud från gatan eller mellan olika rum kan utföras med hjälp av isolering i väggarna.

7. Utförandet är viktigt

Om det isoleringen skall fungera som värme-, brand- eller ljudisolering är det extremt viktigt att utförandet på byggarbetsplatsen görs på ett korrekt sätt.

En liten miss vid montage av isolering kan orsaka stora kostnader:
Det kan räcka med att missa isolering på en liten bit, eller att utföra en skarv lite slarvigt för att skapa en köldbrygga. Även en mindre köldbrygga kan orsaka stora problem med fukt och mögel i framtiden. Det är dessutom både svårt och dyrt att i efterhand åtgärda sådant som ligger dolt inne i konstruktionen.

För att minimera risken för skadliga  köldbryggor är det viktigt att utföra alla delar av montaget exakt enligt anvisningarna.
 • Håll materialet torrt innan det skall användas
 • Följ monteringsanvisningar för isolering noggrant.
 • Skarvarna måste vara täta, inga glipor får finnas etc
 • Skydda isoleringen efter montage och under hela byggtiden tills byggnaden är tät.

8. Riskkonstruktioner – köldbryggor och fukt

För att minimera negativ inverkan av köldbryggor ska skarvar i klimatskärmen utföras grundligt bland annat mellan:
 • fönster – vägg,
 • dörr – vägg,
 • vägg – golv
 • vägg  -tak
Exempel på särskilt utsatta konstruktionsdelar som kräver speciell uppmärksamhet och noggrannhet i utförandet:
Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.

Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.

Annonsplats

Läs mer:

På Byggipedia kan du läsa om olika isoleringsmaterial och deras användningsområden samt om Byggnadsfysik som bl.a. handlar om värme, energi och ljudkrav som kan förekomma i byggnader: https://byggipedia.se*NYTTJANDERÄTT: Det är tillåtet för skolor att skriva ut detta läromedel från Byggipedia för att dela ut till studerande. Det är dock inte tillåtet att sprida digitalt.

Annonsplats