Byggindustrins valideringsmodell

Att validera befintlig kunskap

Den officiella valideringsmodellen för byggbranschen är uppdelad i 4 steg vilka tillämpas med utgångspunkt ifrån validandens bakgrund och vad valideringen skall utmynna i:

 1. Översiktlig kompetenskartläggning – ofta en självskattning. De som har dokumenterad utbildning eller yrkeserfarenhet eller redan är etablerade I byggbranschen börjar direkt med steg 2:
 2. Fördjupad kompetenskartläggning – Sker med en fördjupad kompetenskartläggning. Verktyg: Valideringsprov om säkerhet och teknik, på flera språk samt  BYN´s bedömningsportal Resultatet av steg 2: är ett erkännandeintyg av utländskt yrkesbevis och/eller svenskt yrkesbevis om kompetensprov avläggs på svenska.
 3. Kompetensbedömning för intyg – Sker både praktiskt och teoretiskt för de som inte har tillräcklig dokumentation för att styrka sin kompetens enligt steg 2. Resultatet av steg 3: Erkännandeintyg av dokumenterad utländskt yrkesbevis eller motsvarighet samt vilka eventuella kompensationsåtgärder som krävs för att få svenskt yrkesbevis. Utbildningsbok erhålls i så fall av den som har en anställning vid valideringen.
 4. Kompetensbedömning för bevis – Praktiska uppgifter och undersökande. Resultatet och dokumentationen av slutfört steg 4 är ett valideringsintyg för den som saknar anställning respektive erkännandebevis och utbildningsbok eller ett svenskt yrkesbevis (efter att kompetensprovet skrivits).

Översiktlig kompetenskartläggningSjälvskattning

Den översiktliga kompetenskartläggningen av yrkesarbetare som saknar dokumentation är ofta en självskattning och görs normalt vid arbetsförmedlingen eller kommunen t ex av de ansvariga för Kommunal vuxenutbildningen, ibland av arbetsgivaren. Självskattningen utgör underlag för bedömning om och hur individen bör valideras vidare.

Fördjupad kompetenskartläggningErkännandebevis

Validering

Erkännande av utländsk utbildning enligt steg 2 i valideringsmodellen kan utmynna i ett erkännandebevis – eventuellt kompletterad med villkor.

Om dokumentation bedöms som bristfällig eller inte kan jämställas med svensk byggutbildning hänvisas validanden till steg 3, den mer omfattande valideringen i form av praktiska och teoretiska tester.

Bedömningen av utländska dokument görs idag av BYN. BYN arbetar också med att upprätta en bedömningsportal med underlag och verktyg för validering och erkännande av utländska utbildningar och andra dokument.

BYN´s bedömningsportal

BYN´s bedömningsportal är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Högskoleverkets bedömningsportal för validering av utländska universitets- och högskoleexamen har utgjort exempel.

Mellan branschorganen i Sverige och Norge finns ett avtal om erkännande av varandra nationella utbildningar och yrkesbevis. Avtalet gäller de flesta byggnadsyrken. Liknande avtal håller på att ta form med Island och Finland. Utbytet mellan Danmark och Sverige fungerar relativt bra – utan speciell reglering eller formella erkännande av yrkesdokument.

Efterhand som en byggnadsarbetare från andra länder fått sin dokumentation validerad läggs underlagen som exempel i BYN´s bedömningsportal. Idag finns ett fåtal färdiga exempel inlagda i bedömningsportal. Med undantag för nordiska länderna är Polen det land för vilket möjligheten till bedömning av utbildnings- och yrkesdokument kommit längst.

Exempel steg 2:

 • Maskinförare från andra länder som är i arbete direkt vid ankomst till Sverige får en tillfällig utbildningsbok och skall validera inom 6 månader. De får då skriva ett kompetensprov om säkerhet och teknik, vilket är ett krav för att få arbeta som maskinförare i Sverige. Provet tillhandahålls av BYN och finns på olika språk. De som inte klarar testet kan få ett erkännandebevis med villkor och en utbildningsbok avseende de kvalifikationer som saknas i den enskildes kompetensprofil.

Trots att också många tyska byggföretag och byggnadsarbetare är verksamma i Sverige är det ännu svårt skapa rutiner för erkännande av tysk yrkeskompetens inom byggyrken. En orsak till detta är att Tyskland är uppdelat i flera delstater med olika förutsättningar. För att effektivare kunna samarbeta med just Tyskland beträffande validering av yrkesarbetare krävs att Tyskland först samordnar sina egna nationella riktlinjer.


Kompetensbedömning för intyg eller bevis

Kompetensbedömningen enligt steg 3 och 4 är en validering genom praktiska och teoretiska moment. BYN´s valideringsmodell skall vara vägledande för valideraren.

 • Steg 3 vänder sig till den som har viss dokumentation och enbart behöver validera vissa moment.
 • Steg 4 är en mer omfattande praktisk och teoretisk validering av den som helt saknar dokumentation av tidigare utbildning eller erfarenhet.

Kompetensbedömningen skall göras av godkända validerare.

Resultat av validering

Resultat av kompetensbedömningen kan vara:

 • den validerade behöver komplettera med utbildning eller gå hela grundutbildningen
 • erkännande av utländsk utbildning eller yrkesbevis – med eller utan villkor, begränsningar och eventuella kompensationsåtgärder
 • utbildningsbok, för den som har anställning men som saknar fullvärdig kompetens motsvarande målbeskrivningen för yrket
 • valideringsintyg (för den som saknar anställning vid validering)
 • svenskt yrkesbevis, för de som avlagt svenskt kompetensprov och i övrigt uppfyller kriterierna

Exempel steg 3:

Utfärdande erkännandeintyg med utbildningsbok gäller t ex ofta plattsättare från t ex Italien som ofta har stor yrkesskicklighet inom sitt område men saknar kunskaper inom svenska byggnormer och standarder. De kan då få en utbildningsbok där de t ex kraven och tekniken kring fuktskydd är de moment som skall läras innan de kan jämställas med en svensk plattsättare.

Källor och länkar: