Upphovsrätt, nyttjanderätt och källor

Upphovsrätten till Byggipedias webbsida och innehåll har byggipedia.se. Byggipedia innehåller även material, t ex bilder och ritningar, där andra parter har upphovsrätt.

 • Kontrollera alltid med Byggipedia eller den som Byggipedia källhänvisat till innan du kopierar och använda material från webbsidan för egna ändamål.
 • Det är inte tillåtet att – utan särskilt tillstånd – använda innehåll sammanställt från Byggipedia i kommersiell verksamhet.
 • Om något är oklart kring upphovsrätten och hur materialet får användas kontakta Byggipedia.

Hantering av underlag från Byggipedia

 • Källhänvisning skall göras vid varje bild, kopierade texter och citat samt för texter som baseras på underlag från Byggipedia. samt i referenslista för kurs eller kursavsnitt.
 • Byggipedias (och övriga upphovsmäns) tillstånd krävs för alla former av publicering samt för övrig digital hantering.
 • Omarbetning och utveckling av underlagen kräver tillstånd från upphovsman.
  • Tillstånd av omarbeta och utveckla underlag från Byggipedia erhålls inom ramen för vissa nyttjanderättsavtal med Byggipedia
  • Upphovsrätten för omarbetat material tillhör fortsatt Byggipedia – om inget annat avtalats!
 • När tillstånd finns för digital publicering på lärplattform skall referenser till Byggipedia kompletteras med en länk till Byggipedia.se eller direktlänk till den sida där underlaget hämtats
 • I presentationer, t ex PowerPoint, som skapats med tillstånd från Byggipedia (via licens eller annat avtal) skall källa: Byggipedia.se anges på varje bild som baseras på underlag från Byggipedia. Presentationsmterialet får inte publiceras eller tillhandahållas kursdeltagare i digital form
Om upphovsrätt - Copyright - och nyttjanderätt

Generellt gäller att den som själv och utan att plagiera skapat en text eller en illustration resp. tagit ett fotografi har upphovsrätten till detta verk.  Andra kan ha nyttjanderätt till detta verk, t ex arbetsgivaren eller en uppdragsgivare som beställt en artikel eller en fotografering.

Följande text är en tolkning  lagen utifrån ändamål och tillämpningar som rör Byggipedia.

Nyttjanderättigheten begränsas av bl a syftet med aktuell tillämpning när verket tillhandahölls arbetsgivare/uppdragsgivare, den tid som förflutit sedan verket skapats eller tillhandahållits för detta ändamål.

Den som har nyttjanderätt äger inte materialet och får därför varken omarbeta eller överlåta det - om det inte finns särskild överenskommelse om detta.

Både äganderätt (upphovsrätt) och nyttjanderätt kan regleras genom avtal, t ex kan äganderätten överlåtas på någon annan.

För att kunna överlåta äganerätten till Byggipedia och innehållet på webbplatsen i framtiden är där det viktigt att nyttjanderättigheter regleras genom avtal så att frågor kring ägandet undviks.

I våra nyttjanderättsavtal försöker vi ta hänsyn till såväl Byggipedias förutsättningar idag - och i framtiden - som till varje nyttjanderättsinnehavarens möjligheter att kunna utöva sina räätigheter  på ett funktionellt sätt inom sin verksamhet.

Det är lagligt att:

 • använda underlag t ex fakta ur annans texter för att skapa egna texter. Referens skall anges i anslutning till texten eller i referenslista.
 • länka till andras webbplatser eller publicerade filer, t ex en PDF
 • kopiera begränsade textavsnitt och publicera dessa så att det tydligt framgår var citatet börjar och slutar samt källan till citatet.

Det är inte tillåtet att publicera andra bilder eller fotografier utan att inhämta illustratörens eller fotografens tillstånd. Det är alltså inte alltid den webbsida där bilden finns som har upphovsrätten.

För lärare och studerande

Det är viktigt för studerande inom yrkes- och byggprogrammen att lära sig hantera digitalt information, sökning, källkritik samt respekt för andras verk (och levebröd).  Som lärare kan man göra sitt bästa genom att föregå med gott exempel.

Det är också viktigt att upplysa elever som hänvisas till Byggipedia att informationen är allmännt hållet och att det kan förekomma felaktigheter eller innehåll som blivit inaktuellt.

För dig som studerar är det tillåtet att använda KORTA citat ur byggipedia samt att skriva längre egna texter/uppsatser om  Byggipedia inte används som enda källa - utan att en grundlig reserach gjorts för att kontrollera om det finns mer aktuella eller bättre expert-källor.

 • ange alltid (ursprungs-) källa och skrive den direkt under citat eller bild
 • de flesta bilder på Byggipedia tillhör inte Byggipedia och för dessa skall Byggipedia INTE anges som källa!
 • för att använda ett citat som vi själva citerat någon annan skall den som äger citate anges som källa men kontrollera först att citatet fortfarande är aktuellt (t ex genom att söka på deras hemsida eller söka på unika delar av citatet via google).
 • när du skriver egna texter skall du skriva texterna med egna ord inte plagiera Byggipedias formuleringar (förutom om du tar med något enstaka citat)
 • om du skriver en hel uppstats som enbart eller nästan enbart består av texter som skrivit med stöd av Byggipedia skall du tydligt ange i inledningen att du använt Byggipedia samt i källförtetckningen.

TIPS - TÄNK PÅ:

 • Våra instruktioner och tillstånd att använda Byggipedia i t ex uppsatsskrivning, skall tillämpas jämte de krav som läraren ställer på t ex vetenskaplighet eller uppsatsen utformning.
 • Var alltid uppmärksam på att Byggipedia kanske inte är den enda källa du bör använda. Det beror på inriktning/ämne och hur djupt du skall beskriva ett område.
 • Om du skriver av texter och/eller sätter ihop texter från olika sidor eller källor ser det bättre ut och du bearbetat och skrivit med egna ord. Det visar att du förstår vad du skriver om. Du undviker då också risken att din uppsats skall uppfattas om plagiat eller ett slarvigt genomfört arbete med klipp-och-klistra.

Fråga din lärare om du är osäker på källkritik, upphovsrätten på internet och hur du skall ange källor och referenser när du löser en uppgift eller skriver uppsats. Din lärare bör ha kunskap om detta!

Affärsmässig och kommersiell användning

All kommersiell spridning /användning av material från Byggipedia skall ha skriftligt medgivande och särskilda överenskommelser avtalas.

Länka gärna TILL - men inte IN...

Det är INTE tillåtet att IN material från Byggipedia på andra webbplatser eller lärplattformar!

Länka gärna TILL Byggipedia!

Då kan vi fortsätta att utveckla webbplatsen.

För lärare, kursledare och skolor

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!