Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin arbetsplast och sin arbetssituation. Några kanske trivs bra på jobbet medan andra känner sig utanför gemenskapen, stressade eller att chefen inte förstår dem.

När det gäller den psykosocial arbetsmiljön är det särskilt tydligt att alla på en arbetsplats aktivt måste bidra till trivsel, ett bra samarbete samt se till att alla är delaktiga och accepterade.

Om problem uppstår på arbetsplatsen är det i första hand chefen som måste lösa detta, men alla måste hjälpa till om det skalll fungera!

Företagskultur och arbetsklimat

Företagspolicy´s och företagskultur såsom stämningen och värderingarna inom hela företaget och inom arbetsgruppen, samt arbetsledningen på bygget är viktiga.

Chefer och arbetsledare har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trivsel och god psykosocial arbetsmijö.

Var och en har sedan ett ansvar för att inom ramen för de förutsättningar arbetsledningen ger göra sitt bästa av situationen – både för sig själv och andra!

Mobbning, konflikter och ledarskap

Mobbing är t ex när två eller flera personer, en ”mobb”, trakasserar eller fryser ut en person och om denne person då känner sig mobbad.

 • Mobbing bland vuxna handlar ofta om utfrysning och elakt bemötande från t ex arbetskamrater.
 • Problem mellan enbart två på arbetsplatsen jämställda personer kan oftast betraktas som en konflikt – inte som mobbning.
 • De finns också de som känner sig mobbade av sin chef eller av ledningen på företaget.

Dåligt ledarskap

Problem med chefen kanske egentligen beror på dåligt ledarskap och/eller en osund företagskultur. En anställd står i beroendeställning till sin arbetsgivare och chef och är därför särskilt utsatt. Det kan handla om diskriminering eller rent av trakasserier.

Alla har ett ansvar för trivseln på arbetsplatsen

Konflikter, mobbing, diskriminering eller andra trakasserier på arbetsplatsen är – oavsett benämning – aldrig bra för arbetsmiljön, lönsamheten eller trivseln.

Även om alla har ett ansvar så brukar detta – när personal inte mår bra på sitt arbete eller det finns konflikten inom arbetsgruppen – ytterst vara ett tecken på att företaget och/eller arbetsplatsen har ledarskapsproblem, dvs chefen har svårt att leda, stötta och samordna sin personal.

Företagsledningens ansvar

Den som har ansvaret att förebygga och reda ut sådana problem är i första hand den närmsta chefen. Men detta kan ju bli svårt om chefen själv är en del av problemet. Företagsledning och personalansvariga har övergripande ansvar för arbetsmiljön på företaget.

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!