Nyttjanderätt via lärplattform

Syftet med Byggipedia är att skapa en gemensam webbplats för tillhandahållande och utveckling av information och grundläggande kunskapsunderlag/nivå. Detta för att bidra till likartade förutsättningar för utbildningsgivare och en jämn ”learning outcome” till branschen.

Byggipedia i distansutbildningar - bakgrund, syfte och ansvar

Att publicera material på andra ställen är ingen optimal lösningem mot bakgrund av Byggipedias ändamål. Många inom distansutbildning och e-learning har trots allt behov av att kunna använda egna lärplattformar i sin verksamhet. Därför försöker Byggipedia tillmötesgå även dessa utbildningsgivare så att de inte behöver "länka ut" sina elever från den egna lärplattformen:

 • De som arbetar med distansutbildning bör ha möjlighet att förmedla samma kunskap som övriga skolor - för en likvärdigt learning outcome oavsett utbildningsgivare.
 • Utöver nyttjanderätten kan man få rättighet att omarbeta kunskapsunderlagen
 • Ang upphovsrätten:
  • Det är inte tillåtet att förndra eller omarbeta upphovsskyddat material.
  • Den som har nyttjanderätt gnm standardavtal med Byggipedia för att använda underlag från Byggipedia får normalt också rättighet att redigera och vidareutveckla dessa underlag.
  • Obs! Byggipedia har fortsatt upphovsrätt för omarbetat material som baseras på de underag vi utvecklat.
 • Kursmaterial som baseras på Byggipediafår inte överlåtas eller säljas vidare eller användas i andra sammanhang än vad som avtalats.
 • Allt som sker i dialog med Byggipedia, dvs under kontrollerade former, kan också oftast lösas genom nya enkla överenskommelser/tillägg och utan kostnader så länge det inte avser väsentliga förändringar eller verksamhetsinriktning som kan skada Byggipedias egen versamhet.
 • För att värna om en likvärdig learning outcome - oavsett utbildningsgivare - omfattar nyttjanderättsavtal också ansvarsförbindelser som syftar till att medverka till att Byggipedias utveckling för ett enhetligt kunskapsunderlag.

Rättighet att använda underlag från Byggipedia via annan webbplats eller lärplattform:

 • Länka gärna TILL Byggipedia från andra sajter, lärplattformar och kurser!
 • Det är däremot INTE tillåtet att länka IN sidor eller filer från Byggipedia på andra webbplatser eller plattformar. Detta tar upp vår bandbredd och kan skapa olägenhet för övriga användare! (Länka istället UT eleverna till aktuella sidor eller filer på Byggipedia eller hör av er för att i samråd med Byggipedia hitta en lämplig lösning)
 • Att lägga över och publicera texter på egen plattform för mer långsiktig ändamål är endast tillåtet om avtal träffats om detta och materialet (i bef. eller omarbetad form) endast görs tillgängligt för inskrivna elever samt lärare i aktuellt ämnen.

Kostnadsexempel – nyttjanderätt på skolplattform

Kostnaden för att publicera innehåll från Byggipedia på egen skolplattform eller dylikt varierar med omfattning. Vid begränsad omfattning, t ex enstaka ämnen kan särskilt avtal träffas.

Antal elever Kostnad År1 Kostnad/år År2-5 Kostnad/år År6-
max 250 50 000 kr 25 000 kr 12 000 kr
max 500 80 000 kr 35 000 kr 20 000 kr
max 1000 150 000 kr 50 000 kr 25 000 kr

Kostnader enligt tabellen avser enbart nyttjanderätten exkl moms och är preliminära samt förknippade med särskilda villkor och ansvarsförbindelser. Byggipedias omkostnader tillkommer för t ex administration och tillhandahållande av underlag samt för juridiskt ombud vid ev. avtalsjusteringar.

Allmänna villkor

Nedasntående villkor gäller för den som tecknat avtal och nyttjanderätt – såvida inget annat avtallas i det enskilda fallet.

Kursinnehåll- på lärplattformar – baserat på underlag från Byggipedia får INTE:

 • publiceras eller spridas i annan form – dvs annat än via plattformen och till de elever och lärare som skall ha tillgång till läromedlet (enlit de avtal som gjorts)
 • läromedlet eller de kurser som de används i får överlåtas till annan part eller säljas vidare
 • användas för annan målgrupp än den ursprungliga om inget annat avtalas.
 • användas i kommersiell verksamhet (annat än den utbildningsverksamhet som avtalats om)
 • debiteras eleverna*

*Kostnader för kursmaterial från Byggipedia skall ingå i utbildningen resp. i ev kursavgift som debiteras deltagarna. Undantag: YH-elever till lärare eller skola med licens får debiteras självkostnadspris för tillhanadhållet material (hämtat från Byggipedia) och då med maximalt 100 kr per elev/läsår inkl moms. Det sammanlagda beloppet som debiteras eleverna får dock aldrig överstiga den erlagda kostnaden för licensen.

Ansvarsförbindelse

Byggipedias syfte med en branschgemensam kunskapsportal medför att för att få nyttjanderättigheter av underlag för egna läromedel och/eller lärplattformar, förbinder man sig samtidigt att:

 • följa utveckling och uppdateringa av Byggipedia för att undvika motstridigheter och förbygga stora skillnader i kunskap (learning outcome)
 • vid egen bearbetning/vidareutveckling av de läromedel som bygger på Byggipedias vara beredd att bistå den fortsatta utvecklingen av Byggipedia med resultaten av den egna vidareutvecklingen av underlagen.

Upphovsrätten till helt nytt material, textavsnitt etc som ni skapat själva genom egen kunskap eller research – och som INTE baseras på Byggipedias urspungsinnehåll – tillhör er/författaren. I den mån något av detta kan användas på Byggipedia, enligt överenskommelse med er, kommer vi tydligt att redogöra för källa/upphovsrättigheter till dessa delar.

 

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!