I slutet av 1800-talet började man att konsekvent isolera husen som byggdes i Sverige. Sågspån och halm är exempel på den tidens isoleringsmaterial.

Den moderna isoleringens historia började vid andra världskriget och användningen av mineralull som isoleringsmaterial i byggnader blev då vanlig. Ekonomiska faktorer som kostnaderna för uppvärmning av hus var en orsak till utvecklingen.

Välisolerade hus bidrar till att hålla värmen inomhus under vintern. Isoleringen fungerar även för att hålla huset svalt under sommaren – då det ofta är varmare ute.

Byggnadsisolering – material och egenskaper

Byggnadsisolering används för att spara energi och skapa behagligt inomhusklimat. Isolering i byggnadens klimatskal (ytterväggar, tak etc) samt i grunden påverkar också byggdelarnas hållbarhet. Korrekt dimensionerat och utfört förebygger isoleringen fuktproblem till följd av kondens samt kapillära krafter.

Vanliga isoleringsmaterial är: 

  • stenull
  • glasull
  • cellplast
  • cellulosa

Samtliga material ovan har liknande materialegenskaper såsom porositet och densitet vilket gör att de lämpar sig som isoleringsmaterial. Egenskaper som kan skilja sig åt mellan olika typer av isoleringsmaterial är bl.a. fuktkänslighet och brännbarhet/smältpunkt vilket gör att det i vissa fall passar ett material bättre än ett annat. 

Isoleringsmaterial fungerar också som ljudisolering och dämpar bl.a. trafikbuller utifrån eller – om det läggs i innerväggarna – ljudöverföring mellan olika rum i en bostad.

Isoleringens funktion

Mineralull

Stenull och glasull är båda oorganiska material och går under den gemensamma benämningen mineralull.

Mineralull är ett poröst, lätt och ulliknande fibermaterial med goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.

Mineralull används både som byggnads- och teknisk isolering av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar

Stenull är obrännbart och kan därför användas som brandisolering

Mineralull

Produktionsmetoder – installation

Vanligt vid nyproduktion av hus är att mineralull köps på rulle och rullas ut som mattor. Materialet läggs ut tätt kant i kant – samt vid flera lager med överlapp – för att undvika att otätheter som går rakt igenom konstruktionen. 

Montering av mineralull

Isoleringsmaterialet kan också installeras som ett ”löst” material. En fördel med lösullsisolering är att det är mindre risk för att det uppstår otätheter, t.ex. mellan isoleringsmaterialet och anslutande byggdelar.

Isolering med lösull innebär att materialet leverera obundet, utan bindemedel, och sprutas in genom en slang i ytterväggar, yttertak eller på vindsbjälklag. Metoden är effektiv att utföra samt ergonomiskt. Det är enkelt att komma åt och fylla igen även trånga och otillgängliga utrymmen. 

Lösullsisolering

Tilläggsisolering

I befintliga byggnader är det vanligt att genomföra tilläggsisolering för att spara kostnader för uppvärmning. Tilläggsisolering innebär ofta att man installerar ett extra lager isolering i yttervägg eller på vinden. Det nya extra isoleringsskiktet kommer att förändra temperaturskillnader och risken för kondens och fuktproblem i konstruktionen. Det är därför viktigt utföra tilläggsisoleringen på ett säkert sätt. 

Om tilläggsisolering

Asbest som isoleringsmaterial

Även asbest som idag är förbjudet att använda har använts som isoleringsmaterial bl.a. för brandskydd och teknisk isolering av installationer. Asbestfibern är hälsofarlig att andas in.

Det är farligt att riva och hantera asbesthaltiga material p.g.a risk för att asbestfibrer frigörs.

Sanering av asbest

Vid rivning och renovering måste asbest – som är extremt hälsofarligt – saneras av särskilda firmor och omhändertas som farligt avfall. Detta arbete, byggnadsberedning, görs ofta innan andra arbeten påbörjas i byggnaden.

Byggnadsberedning

 

Källor och länkar

Paroc.se
IsoverBoken (Isover/Saint Gobain)


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia