Fuktkällor

Förutom regn och snö som kan orsaka fuktproblem finns flera andra fuktkällor som kan orsaka aproblem i byggnader

Ytvatten

Ytvatten/dagvatten är det vatten som kommer från snö och regn och som bl a rinner av byggnadens tak och ner på marken.När ytvattnet når markytan är det viktigt att det leds bort från byggnaden och att husgrunden är försedd med dränering.

Byggnaden och grunden bör alltså aldrig riskera att stå i stillastående vatten eftersom risken då är stor att vatten tränger in i byggnaden, t ex efter skyfall och omfattande snösmältning på våren.

Placering av byggnad på en höjd (om möjligt), ordentlig dränering under och kring byggnad samt uppsamling och avledning av dagvatten bort från byggnad är exempel på åtgärder för att skydda byggnader.

Markfukt

Markfukt och markvatten är det vatten från nederbörd(se ovan) som finns kvar i marken. Vissa jordar har särskilt god förmåga att ”hålla kvar vatten under långa perioder.Grundvatten är ett annat exempel. Hög grundvattennivå kan innebära hög fukthalt i marken. Jorden kan nämligen suga upp vatten ur underliggande nivåer. Detta fenomen kallas kapillärsugning. Olika jordar har olika kapillära egenskaper.

Kondens

Kondens är de vattendroppar – eller imma – som bildas när vattenånga svalnat mot en kallare yta.
Kondens kan bildas bl a:

  • när man kokar upp vatten på spisen eller använder torktumlare. Om vattenångan inte ventileras ut ordentligt riskerar den att tränga in i väggar och tak, kondensera (svalna och bilda vattendroppar) i konstruktionen samt orsaka fuktskador där.
  • när varm utomhusluft (sommartid) tränger in i svalare hus och kondenserar i yttterväggarna. Detta händer bara om det är varmt ute, utomhusluften har hög relativ fuktighet (RF %) och det samtidigt är svalare inomhus. När den fuktiga varma luften när en del i konstruktionen som är kallare bildar den varma luften vattendroppar (kondens) som fäller ut (lägger sig) på den svalare materialytan.
  • när varm inomhusluft (vintertid) tränger ut genom ytterväggar eller tak och inte hinner svalna av innan de når ut utan träffar på en kall materialyta i konstruktionen som den kondenserar mot. Detta inträffar vbara om det är varmare inomhus än där ute och konstruktionen inte är tillräckligt väl isolerad och/eller har ångspärren placerad på rätt ställe.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!