Fuktkällor

Förutom regn och snö som kan orsaka fuktproblem finns flera andra fuktkällor som kan orsaka aproblem i byggnader

Ytvatten

Ytvatten/dagvatten är det vatten som kommer från snö och regn och som bl a rinner av byggnadens tak och ner på marken.När ytvattnet når markytan är det viktigt att det leds bort från byggnaden och att husgrunden är försedd med dränering.

Byggnaden och grunden bör alltså aldrig riskera att stå i stillastående vatten eftersom risken då är stor att vatten tränger in i byggnaden, t ex efter skyfall och omfattande snösmältning på våren.

Placering av byggnad på en höjd (om möjligt), ordentlig dränering under och kring byggnad samt uppsamling och avledning av dagvatten bort från byggnad är exempel på åtgärder för att skydda byggnader.

Markfukt

Markfukt och markvatten är det vatten från nederbörd(se ovan) som finns kvar i marken. Vissa jordar har särskilt god förmåga att ”hålla kvar vatten under långa perioder.Grundvatten är ett annat exempel. Hög grundvattennivå kan innebära hög fukthalt i marken. Jorden kan nämligen suga upp vatten ur underliggande nivåer. Detta fenomen kallas kapillärsugning. Olika jordar har olika kapillära egenskaper.

Kondens

Kondens är de vattendroppar – eller imma – som bildas när vattenånga svalnat mot en kallare yta.
Kondens kan bildas bl a:

 • när man kokar upp vatten på spisen eller använder torktumlare. Om vattenångan inte ventileras ut ordentligt riskerar den att tränga in i väggar och tak, kondensera (svalna och bilda vattendroppar) i konstruktionen samt orsaka fuktskador där.
 • när varm utomhusluft (sommartid) tränger in i svalare hus och kondenserar i yttterväggarna. Detta händer bara om det är varmt ute, utomhusluften har hög relativ fuktighet (RF %) och det samtidigt är svalare inomhus. När den fuktiga varma luften när en del i konstruktionen som är kallare bildar den varma luften vattendroppar (kondens) som fäller ut (lägger sig) på den svalare materialytan.
 • när varm inomhusluft (vintertid) tränger ut genom ytterväggar eller tak och inte hinner svalna av innan de når ut utan träffar på en kall materialyta i konstruktionen som den kondenserar mot. Detta inträffar vbara om det är varmare inomhus än där ute och konstruktionen inte är tillräckligt väl isolerad och/eller har ångspärren placerad på rätt ställe.

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!