Kategoriarkiv: Arbetsmiljö

Det egna ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsgivaren har ansvar för sin personals säkerhet. Arbetsgivaren ansvar är att tillhandahålla utbildning, information, skyddsutrustning och förutsättningar att använda lämpliga skyddsåtgärder i arbetet.

På byggarbetsplatser arbetar personal från flera olika arbetsgivare där de flesta inte har något större inflytande över arbetsmiljön på plats – enbart på hur de egna arbeten utförs. Därför vilar ett tungt ansvar också på på beställaren och huvudentreprenören som arbetar med planering och samordning av hela bygget.

Varken arbetsgivare, beställare eller ens huvudentreprenör har möjlighet att övervaka all arbeten och aktiviter samtidigt. Därför måste var och en ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön vilket bl a innebär att följa reglerna, inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker samt att reagera om risker upptäcks.

Fortsätt läsa Det egna ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet

Förtjänsterna med en god arbetsmiljö

Vem tjänar på en god arbetsmiljö?

Alla tjänar på en god arbetsmiljö; både den som trivs och mår bra på sitt arbete och därmed gör sitt bästa på jobbet och företaget. Arbetsgivaren tjänar på en god och säker arbetsmiljö med en frisk, motiverad och effektiv personal.

När personalen trivs är effektiviteten och lösamheten ofta som bäst. Dessutom slipper arbetsgivaren onödiga sjukskrivningskostnader, kostnader för vikarier och/eller produktiobbortfall samt för rehabilitering – om personalen kan hållas välmående och skadefri. Arbetsgivaren har ju även ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för personalen vid sjukdom eller arbetsplatsolyckor.

Alltså är det mer lönsamt för företagare att ha frisk personal, som kan arbeta–, än skadade och sjuka som inte kan bidra till företagets verksamhet och intäkter.

Vi är alla en viktig del av vår egen arbetsmiljö!

Att företaget följer lagar och regler på arbetsmiljöområdet är en förutsättning för att minimera riskerna med en dålig arbetsmiljö, men detta förebyggande arbete är ingen garanti för att olyckor inte kommer att ske eller för att alla skall trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Alla måste ta sin del av detta ansvar!

Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin arbetsplast och sin arbetssituation. Några kanske trivs bra på jobbet medan andra känner sig utanför gemenskapen, stressade eller att chefen inte förstår dem.

När det gäller den psykosocial arbetsmiljön är det särskilt tydligt att alla på en arbetsplats aktivt måste bidra till trivsel, ett bra samarbete samt se till att alla är delaktiga och accepterade.

Om problem uppstår på arbetsplatsen är det i första hand chefen som måste lösa detta, men alla måste hjälpa till om det skalll fungera!

Företagskultur och arbetsklimat

Företagspolicy´s och företagskultur såsom stämningen och värderingarna inom hela företaget och inom arbetsgruppen, samt arbetsledningen på bygget är viktiga. Fortsätt läsa Den psykosociala arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet.

Arbetsmiljöarbetet reglera i lag går ut på att förebygga av sjukdom och ohälsa till följd av luftföroreningar, ljud, buller, belastningsskador mm. Åtgärder skall vidtas för att förebygga olyckor på arbetsplatsen.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra bl a förslitningsskador genom dålig ergonomi och olyckor. Fortsätt läsa Den fysiska arbetsmiljön