Relining

Relining kallas även rörinfodring. Dessa är samlingsnamn de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar.

 • Relining innebär att – istället för att byta ut åldrade och slitna rör – utförs en invändig beklädnad med ett material som kan förlänga livslängden.
 • Relining kan utföras efter behov – i enskilda stammar och förgreningar eller av hela rörsystem.

Kort om relining

 • Relining används allt oftare som en alternativ metod till omfattande byten av avloppsstammar och – rör i bostadshus.
 • Relining kan också utföras på andra typer av rör t ex i mark och invändiga stuprör mm
 • Relining är en enklare och snabbare åtgärd, än traditionellt stambyte, med minimal störning för de boende. Inga ingrepp behöver göras i byggdelar och tätskikt.
 • Relining kan därför vara en åtgärd som kan hålla stammarna täta och fungerande fram tills badrum ock kök skall renoveras.
 • Relining  kan användas som ett komplement vid ombyggnader, t ex relining av stammarna medan förgreningsrören i bostaden kanske behöver flyttas och bytas ut.
 • Relining kan rätt utförd betraktas som såväl en långsiktigt hållbar metod som en bra metod för akut åtgärder, t ex vid läckage där man inte vill eller behöver bryta upp golv eller andra byggdelar

Precis som för övriga underhållsarbeten och traditionella stambyten kan fastighetsägaren besluta att utföra åtgärd enbart på delar av fastighetens stammar och rör, t ex av ekonomiska skäl om övriga delar bedöms vara ok.

Metodik vid relining

Enligt branschförenngen BRiF skall en förstudie alltid genomförs, oavsett metodval. Arbetet skall också dokumenteras till beställaren.

 1. Inför beslut om åtgärd och planering av arbeten inspekteras rören. Detta kan göras genom invändig filmning. Då kan metodvalet säkerställas och arbeten förberedas.
 2. Rören rengörs invändigt innan relining utförs Vid inklädnad med härdande massa är det viktigt för vidhäftningen att inte rost eller andra avlagringar finns kvar på insidan av röret.
 3. När arbetet med är avslutat kontrolleras resultatet och dokumenteras arbetet genom ny filmning.

Om det finns brister i utförandet skall dessa åtgärder och ny kontroll utföras. Godkänt arbete kan överlämnas till beställaren.

Metoder och material:
relining BRiF
Bild: Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF. KLICKA FÖR FÖRSTORING

Relining av avlopps- och dagvattenrör

Flexibla foderrör

Infodring med flexibla foderrör innebär att ett nytt rör monteras inuti det befintliga. Används  för avlopps/spill- och dagvattenrör,

 • Foderrör är en liner av polyester som impregneras med epoxi.
 • Linern monteras med lufttryck genom att dras på plats i ledningen.
 • Därefter härdas linern och det hårda foderröret bildas.

relining 2 wikipedia relining wikpedia

Relining med strumpmetoden. Bilder: Wikipedia

Invändig beläggning med epoxi eller polyesterplast

Beläggningen ger en tät och foglös yta hela vägen från golvbrunn, genom stammen och ner till uppsamlingledningen. Används  för avlopps/spill- och dagvattenrör,

 1. Toalettstol och annat som är anslutet till avloppsrören demonteras Golvbrunn rengörs och omgivande ytor skyddas.
 2. Invändiga avlagringar i rören avlägsnas genom slipning.
 3. Rören spolas
 4. Rören inspekteras.
 5. Rören beläggs invändigt med plast.
 6. Arbetet inspekteras och ev brister åtgärdas omedelbart.
 7. Utrustning som tidigare demonterats återmonteras.

Appliceringsmetoder är sprutmetoden eller borstmetoden.

relining borstmetoden wikipedia
Relining med borstmetoden (Wikipedia)

Reliningsprocessen för avloppsrör

Filmen visar principen för relining av avloppsrör (splllvattenrör). OBS! Filmen är både en informations- och en reklamfilm. Det finns allså också andra fabrikat på marknaden, men principen är lika.

Relining av trycksatta rörsystem

Trycksatta system såsom tappvatten- och värmeledningar kräver särskild omsorg vid relining samt kontroller efter utfört arbete. Invändig beläggning av trycksatta system utförs med korrosionsbehandlad epoxi eller kisel för att uppfylla krav på beständighet.

 1. Kopplingar, ventiler och armaturer demonteras.
 2. invändig torkning med hjälp av tryckluft.
 3. rengöring genom blästring
 4. inspektion.
 5. invändigbeläggning med epoxi eller kisel.
 6. inspektion  och provtryckning.
 7. Kopplingar, ventiler och armaturer återmonteras.
 8. Rörsystemet vattensätts.
 9. Anslutningar kontrolleras.

Relining  kontra stambyte

Stambyte och relining är två skilda typer av åtgärder inom fastighetsförvaltning. Gemensamt för dem är att de båda kan användas för att förbättra rörens funktion såväl akut som på längre sikt.

Skillnaden mellan relining och stambyte är:

 • att relining är en renoveringsåtgärd av befintliga rör, medan
 • att stambyte innebär att gamla rör byts ut mot nya.

Stambytet ett större ingrepp som är både kostsamt och innebär väsentlig störning för de boende under tiden åtgärden utförs. Därför brukar stambyten hellre utföras i samband med andra omfattande ROT-åtgärder (enligt underhållsplan).

Relining i många fall vara en enkel och mer ekonomisk åtgärd som kan förlänga rörens livslängd fram tills det är dags för renovering av badrum, tätskikt.

Ett vanligt skäl att välja relining är just för att enskilda stammar, rör eller hela rörsystem behöver åtgärdas samt att ett mer omfattande ingrepp inte är nödvändigt och därför inte heller är ekonomiskt eller praktiskt försvarbart. T ex;

 • Reparation av vattenläckage
 • Förebygga dåligt flöde
 • Förbättra vattenkvaliteten hos tappvatten

Relining och stambyte kan användas samtidigt och kombineras med varandra efter behov. På så sätt kan en förvaltare optimera underhåll efter förutsättningarna, underhållsplan och budget samt efter fastighetens och rörsystemets status i olika delar.

Rekommendationer för fastighetsägare

SABO och Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för bostadsföretag och fastighetsägare om relining av befintliga spillvattenledningar.

Handboken baseras bl a på en rapport från KTH om relining och belyser bl a möjligheten att välja renovering av rör i  avvaktan på stambyten som planeras längre fram  tiden.

 • Handboken kan köpas från Sabo och fokuserar på kravspecifikationer och andra upphandlingsfrågor vid  relining,
 • KTH-rapporten kan läsas på webben och innehåller beskrivningar och många bilder!

Källor och länkar

Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF )
Relining (Wikipedia)
Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter (LTH)
Reliningrapport (KTH)
Om att jämföra relining och stambyte (Blogg: En ingenjörs funderingar)
Handbok för fastighetsägare (SABO)

.