För att skydda en byggnad mot framtida problem med fukt och mögel dimensioneras och projekteras den för att klara den fukt som byggnaden kan tänkas utsättas för under normala förhållanden. Detta kallas fuktdimensionering.

Hur fuktsäker en byggnad blir avgörs både under projektering och under byggskedet.

Annonsplats

Fuktsäkert byggande

Även en väl planerad och projekterad byggnad kan få problem med fukt eller högre energianvändning än det som satsats på.De är också viktigt att montagearbetet på plats utförs på ett fuktsäker sätt och att fukt inte ”byggs in” under byggprocessen. Läs mer: Fuktsäkert byggande

Byggmaterial och fuktegenskaper

Många byggdelar och konstruktioner består av flera material och där varje materials egenskaper krävs för att byggnaden skall hålla och blir så energisnål och bekväm som möjligt.

En del byggmaterial klarar ganska höga mängder fukt medan andra är mycket känsliga. Fukt kan påverka både hållfasthet och funktion samt vara orsak till mögel. Exempel:

  • Fuktiga material i ytterväggar eller – tak leder bort mer värme och köldbryggor uppstår. Detta kan i sin tur försämra komforten, kyla och drag kan upplevas och värmekostnaderna blir onödigt höga. Läs mer: Om köldbryggor

Fuktdimensionering

Fuktdimensionering innebär att man under projekteringen fastställer hur byggdelar skall utformas och fungera ihop utan risk för fuktskador pga kända risker.

Vid fuktdimensionering tas hänsyn till alla fuktkällor och den fuktbelastning som det aktuella byggnaden kan antas behövas skyddas mot. Läs mer: Fuktkällor

Exempel på sådant som kan avgöra:

  • Isoleringens tjocklek och placering
  • Användning och placering av fuktspärr
  • Anslutningar mellan olika delar
  • Vattenavrinning från tak

Fuktspärr

Fuktspärr används för att skydda känsliga material i en sammansatt konstruktion

Fuktspärren kan förhindra att varm luft med hög fukthalt transporteras genom t ex en vägg och väggens isolering. Rätt utformat kommer den fuktiga luften inte att nå väggens kallare delar och riskera att kondensera och skapa fuktproblem där.

Takvattning

Taket utformas så att vatten kan rinna ner via taklutningen, hängrännor och stuprör. Det är viktigt att taket är helt tätt och att särskilda tätningsåtgärder görs i anslutningar mellan material och byggdelar, t ex i ränndalar mellan takfall och vid skorstenar, takfönster, luckor och takgenomföringar.

Fuktsäker fasad och yttervägg

De vanligaste fasadmaterial som används idag suger till sig vatten efter regn, snö och snösmältning.

Fasaden torkar så småningom ut igen men det krävs åtgärder på insidan av det yttersta fasadmaterialet för att undvika problem med fukt i resten av ytterväggskonstruktionen, t ex:

  • En luftspalt på baksidan bidrar till ventilation och snabbare uttorkning av den blöta fasaden. Luftspalten fungerar som ett dränerande skikt och förhindrar att fukt ”vandrar vidare in i konstruktionen – från fasaden till de innanförliggande materialskikten.
  • Skiva, t ex vindskiva, på insida av luftspalten förhindrar att fuktig luft tränger in i konstruktionen.
  • Massiva ytterväggar av t ex lättbetong, kan behöva ett särskild ytbehandling på insidan som förhindrar att fukt i väggen kommer i kontakt med andra mer fuktkänsliga ytskiktsmaterial på insidan. Massiva väggar av stenmaterial torkar som regel ut igen utan att materialen tar skada.

.

Annonsplats
Annonsplats