Arbetsmiljörutiner – SAM & AMP

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket bl a innebär:

 • Förebyggande planering och åtgärder, t ex information
 • Uppföljning och förbättringar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det skall finnas et skyddsombud och/eller en arbetsmiljöansvarig. Dessutom skall företag med mer än 50 anställda ha en särskild skyddskommitté.

Det systematiska arbetsmijöverket i ett företag är en ständigt pågående process. I byggbranchen ligger det systematiska arbetmiljöarbetet och uppföljningar till grund för arbetsmiljöarbetet i projekten.

Om systematiskt arbetmiljöarbete – SAM

Arbetsmiljöverket har en tagit fram denna film om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM:

 

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Den stora andelen olyckor och incidenter/tillbud resulterar dock främst mindre allvarliga skador. De allra flesta ”olyckor” som sker i byggbranschen handlar om tillbud som inte resulterar i några personskador! Det är just detta som det förebyggande arbetsmiljöarbetet handlar om, dvs att minska tillbuden – för då minskar ju också risken för personskador!

Ett företag som verkligen vill arbeta förebyggande måste också arbeta fram egna rutiner som passar de egna arbetsplatserna och det sätt man brukar organisera och fördela ansvaret på. För bästaresultat krävs kännedom om olycksriskerna, kartläggning av de tillbud som sker samt en i organisationen väl förankrad handlingsplan, som följs upp och med jämna mellanrum.

Arbetsmiljöplan (AMP)

Arbetsmiljöplan tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. En byggarbetsmiljösamordnare ska se till att detta sker. Meningen är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet för planeringen av en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt.

Arbetsmiljöplanen syftar också till att se till att företaget och byggarbetsplatsen följer arbetsmiljölagstiftningen.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

En arbetsmiljöplan ska innehålla:
 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra:
  • arbete med risk för fall,
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Underlag för arbetsmiljöplanering

All planering av byggnadsarbetena bör ske med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt grunda sig på den riskbedömning och den arbetsmiljöplan som upprättats för att minimera risk för ohälsa eller olycksfall.

Exempel på planeringsunderlag:
 • Arbetsplatsens dispositionsplan (APD-plan) bör ta särskild hänsyn till riskerna och hur man skall förebygga dessa t ex för förbindelseleder mellan upplag, bodar och arbetsställe
  samt för transportanordningar. Man måste kunna röra sig på bygget på ett så säkert sätt som möjligt. Vägar för fordonstrafik ska dessutom separeras från leder för gående.
 • Tid- och resursplaner för bygg- och anläggningsprojekt skall göras så att olika aktiviteter och moment kan utföras på ett sätt så att risk för skador och olycksfall undviks.

All planering av bygget skall utgå ifrån att arbetet skall kunna utföras på ett funktionellt och säkert sätt.

Målet med en god planering är bl a att:

 • motverka olycksfall på grund av fall eller ras,
 • undvika att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks,
 • minimera exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.

Särskilda arbetsmiljörutiner

Förhandsanmälan

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas och se till det finns en uppdaterad och aktuell kopia av denna anmälan på byggarbetsplatsen.

Information om säkerheten på bygget

Arbetsmiljöplanen och lättbegriplig information om säkerhet och förebyggande åtgärder i projektet skall lämnas till alla som arbetar på bygget. Vid behov anordnas särskild utbildning, t ex om nya arbetsmetoder skall användas.

Skyddsronder

När ett bygge pågår som mest kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan annars med kanske två eller tre veckors mellanrum. Man kan då använda checklistor för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar. I skyddsrondsprotokollet tas upp förebyggande och avhjälpande åtgärder om man upptäckt risker i samband med skyddsronden.

Dokumentation för säkerheten vid framtida arbeten i byggnad

När arbetet avslutats ska dokumentation om konstruktion och utformning samt de byggprodukter överlämnas till byggherren (beställaren/kunden). Dokumentationen är en form av relationshandling som skall kunna användas med hänsyn till framtida arbetsmiljö, t ex i samband med åtgärder i byggnaden.

Källor och länkar:

AMP-Guiden
Exempel på arbetsmiljöplan för rivningsarbete (Arbetsmiljöverket)


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!