Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin arbetsplast och sin arbetssituation. Några kanske trivs bra på jobbet medan andra känner sig utanför gemenskapen, stressade eller att chefen inte förstår dem.

När det gäller den psykosocial arbetsmiljön är det särskilt tydligt att alla på en arbetsplats aktivt måste bidra till trivsel, ett bra samarbete samt se till att alla är delaktiga och accepterade.

Annonsplats

Om problem uppstår på arbetsplatsen är det i första hand chefen som måste lösa detta, men alla måste hjälpa till om det skalll fungera!

Företagskultur och arbetsklimat

Företagspolicy´s och företagskultur såsom stämningen och värderingarna inom hela företaget och inom arbetsgruppen, samt arbetsledningen på bygget är viktiga.

Chefer och arbetsledare har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trivsel och god psykosocial arbetsmijö.

Annonsplats

Var och en har sedan ett ansvar för att inom ramen för de förutsättningar arbetsledningen ger göra sitt bästa av situationen – både för sig själv och andra!

Tankar om mobbning, konflikter och ledarskap

Mobbing är t ex när två eller flera personer ”ger sig på” en person och om denne person då kännersig mobbad. Mobbing bland vuxna handlar ofta om utfrysning och elakt bemötande från t ex arbetskamrater. De finns också de som känner sig mobbade, eller kanske snarare åsidosatta av sin närmsta chef eller av ledningen på företaget.

Problem med chefen kanske egentligen beror på dåligt ledarskap och/eller en osund företagskultur än om mobbning. Men eftersom en anställd står i beroendeställning till sin arbetsgivare och chef kan det dåliga ledarskap som går ut över enskilda personer klassas som diskriminering eller trakasserier.

Problem mellan enbart två på arbetsplatsen jämställda personer kan oftats betraktas som en
konflikt inte som mobbning eller diskriminering.

Konflikter, mobbing, diskriminering eller andra trakasserier på arbetsplatsen är – oavsett benämning – aldrig bra för arbetsmiljön, lönsamheten eller trivseln. Även om alla har ett ansvar så brukar detta – när personal inte mår bra på sitt arbete eller det finns konflikten inom arbetsgruppen – ytterst vara ett tecken på att företaget och/eller arbetsplatsen har ledarskapsproblem, dvs chefen har svårt att leda, stötta och samordna sin personal.

Den som har ansvaret att förebygga och reda ut sådana problem är i första hand den närmsta chefen. Men detta kan ju bli svårt om chefen själv är en del av problemet.Företagsledning och personalansvariga har övergripande ansvar för arbetsmiljön på företaget.

Kom ihåg att ingen är tankeläsare!

Du måste själv säga ifrån om något är inte känns bra på din arbetsplats. Om du känner dig stressad eller på annat sätt usatt eller otrygg.

Annonsplats

Om du väljer att inte berätta för din chef eller annan kollega om hur du upplever din situation på arbetet så kan du heller inte räkna med att de skall veta hur du upplever din arbetssituation!

Om du inte vill tala med din närmsta chef om problemen du upplever på arbetsplatsen kan du försöka tala med chefens chef eller med personalavdelning, skyddsombud alternativt med en facklig företrädare.

Annonsplats
Annonsplats