Ansökan – Nyttjanderätt via lärplattform

Nedan fyller du i ansökan om rättigheter att använda underlag från Byggipedia för att publicera och ev redigera detta på egen webbplats, t ex lärplattform för distansutbildning.

Läs detta först:

  • Vi kan endast kan erbjuda nyttjanderätt för publicering på egen plattform under vissa kontrollerade former.
  • Vi kan INTE erbjuda nyttjanderätt för öppen publicering på nätet.
  • En eventuell nyttjanderätt av underlag från Byggipedia kommer enbart att kunna anvöndas inom ramen för den specifika kurs- eller utbildningsverksamhet som vi avtalar om.
  • Det är INTE tillåtet att utvecklat kursmaterial (baserat på Byggipedia) senare ”lyfts ur” den utbildninge/kurs som nyttjanderätten avser för att säljas/tillgängligöras som ett fristående läromedel eller underlag till till andra utbildningar.

Ju utförligare ansökan görs, inkl beskrivningen av den utbildningsverksamhet som nyttjanderätten ska gälla för, desto bättre förutsättningar för ett fungerande avtalsförslag.

Ansökningsformulär

Ditt namn*:

Din e-post*:

Ditt telefonnummer:

Skola, organisation eller kommun etc:


Frågeformulär

Vi behöver bilda oss en uppfattning av hur ni avser att använda de utbidningar som ni vill utveckla på egen lärplattform med hjälp av underlag från Byggipedia. Nyttjanderättigheter påverkas vår verksamhet och måste utformas för att synkroniseras med Byggipedias förutsättningar att utvecklas. Därför ber vi er att besvara följande frågor så utförligt och korrekt som möjligt - mot bakgrund av det ni vet idag samt planerar inför framtiden.

Använd kommentarsfälten för att säkra att att all relevant information finns med - även sådant vi inte frågat sepcifikt om!

1. Ange vilka utbildningar/kurser, samt målgrupp/er för dessa, som ansökan avser?

2. Vem är avsedd kund/beställare av utbildningarna?

3. Kommer eleverna/kursdeltagarna i aktuell utbildning själva bekosta sina läromedel?
JaNejSe kommentar nedan

4. Vilka - utöver för utbildningen aktuella lärare och inskrivna elever - kan komma att få tillgång till materialet (i någon form)?

5. Hur stor elevantal per utbildning resp per läsår (totalt) planerar ni att ha nästa år/läsår?

6. Hur stor elevantal per utbildning resp per läsår (totalt) planerar ni att ha nästa år/läsår om 5 år?

7. Har ni avtal eller annan form av samarbete med någon annan part, t ex BYN, någon branschorganisation eller uppdragsgivare, kring kursutveckling och/eller rättigheterna till kurserna och kursmaterialet?
JaNejSe kommentar nedan

8. Är det fler parter (än er egen organisation och era elever) som kommer att få tillgång till materialet?
JaNejSe kommentar nedan

9. Hur och i vilken form kommer kursmaterialet att tillgängsligöras eleverna?

10. Vem - utöver er egen organisation - bidrar till att finanisera utvecklingen av de kurser/utbildning ar som ansökan avser?

11. Om utbildningen/kursen inte avser hela yrkesutbildingar etc - Vilka ämnesområden eller avsnitt (alt. specifika sidor) är av intresse att använda (från Byggipedia)?

12. Kommer ni själva att bearbeta och utveckla underlag ni fått tillstånd att nyttja från Byggipedia?
JaNejSe kommentar nedan

13. Hur många år planerar ni kunna bedriva aktuell utbildning, dvs den som ansökan avser?
ca 2 år2- 5 år5-10 år>10 årSe kommentarer nedan

14. Finns det intresse av att i framtiden ha möjlighet att kunna använda nyttjanderätt av materialet gentemot andra målgrupper (nya beställare/utbildningare/elever)?
JaNejSe kommentar nedan

15. Beskriv utförligt bakgrund till och er vision för samt era förväntningar på den investering ni idag gör genm att utveckla aktuellt kursmaterial/utbildning:

16. Kommer någon anställld, t ex kursutvecklare eller lärare att hantera, redigera och utveckla materialet och/eller kommer ni att använda externa konsulter (i så fall vem/vilka)? (kryssa för samtliga aktuella svar)
Tillsvidareanställd (fast anställd) personalTillfällig personal o/e tim- eller projektanställdaExterna konsulterSe kommentar nedan
Vilka konsulter kommer att ha tillgång till materialet (i någon form):

17. Kommentarer och ev kompletteringar till frågor och svar ovan:

18. Finns det några särskilda önskemål eller förutsättningar ni vill att vi beaktar?

Om ett avtal om nyttjanderättigheter träffas mellan oss och Byggipedia vill vi gärna betala enligt följande:
Fördelat på 5 år enl modellenHela beloppet direkt när avtalet börjar gälla (med 10% rabatt på totalsumman)

Faktureringsuppgifter:

Organisation/Fakturamottagare*:

Organisationsnummer*:
*Vid privat beställning/betalning anges personnummer

Faktureringsadress (fysisk)*E-post dit fakturan kan skickas:

Referens, som skall anges på fakturan*:

Kontaktperson*:

Övriga upplysningar ang. fakturering:


Bifoga gärna textfil (word,pdf,txt) med alla kompletterande infirmation av relevans för nyttjanderättigheterna (max 500kB):


Intyga och skicka

Jag intygar att svaren på frågorna är korrekta och beskrivningar så utförliga som möjligt
Jag godkänner att angivna faktureringsuppgifter får hanteras av såväl Byggipedia som av våra samarbpetspartners i syfte att administrera avtal, fakturering och rättigheter.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!