Skapa egna läromedel

Egna anpassade läromedel, t ex som PDF, kan tas fram i samarbete med Byggipedia.

Spara tusentals kronor per läsår!

Redan första året blir kostnaderna för läromedel lägre än vid användning av de läromedel som idag finns på marknaden. Flera av dessa baseras dessutom på samma underlag som Byggipedia. Genom att köpa direkt från Byggipedia undviks dyra mellanhänder.

Du får möjlighet att skapa ett eget och mer dynamiskt läromedel. Uppbyggt efter respektive utbildning och kursinnehåll.

 • Kostnaden för anpassade läromedel baseras på arvode för nedlagd tid att skapa anpassat kompendium samt för licens  under önskat antal läsår.
 • Framtagna läromedel kan förses med namn på licensierad lärare eller skola och med logga.
 • Licenstid kan förlängas och läromedlet kan uppdateras vid behov.
 • Byggipedia har fortsatt upphovsrätt, även till eventuella omarbetningar av de underlag, som ursprungligen utvecklats av och för Byggipedia.
 • Läromedlet får inte får överlåtas, säljas eller användas för annat ändamål/målgrupp – utan särskild överenskommelse med Byggipedia.
Att beställa eget anpsassat läromedel >>>

Så här kan du enkelt beställa läromedel som du själv satt ihop:

 1. Leta upp de sidor du vill ha med i ditt läromedel
  • Kopiera sidans webbadress (URL) som finns i adressfältet på varje sida
  • Klistra in utvalda sidors URL i en lista - i den ordning du vill att de skall komma i ditt läromedel (PDF)
  • Om du har något särskilt önskemål kring någon sida t ex om vi skall stryk något så förklara detta så tydligt som möjligt i anslutning till den sida/länk
  • Vi tar bort sådant som inte är relevant samt det som Byggipedia inte själv har upphovsrätt till (t ex vissa bilder)
  • Sortera gärna länkarna efter ämne (ange ämnets rubirk ovanför varje grupp av länkar)
 2. Ange om du vill att innehållet skall delas upp på flera filer och i så fall hur.
  • Det är en fördel att inte lägga allt i samma fil eftersom den kan bli tung, långsam)
  • Vid stora filer inom samma ämne delar vi upp på flera mindre filer
 3. Ditt färdiga läromedel i form av en eller flera filer kommer att förses med sidhuvud och logga samt text i sidfot som nage att du eller den skola du arbetar för har nyttjanderättigheter.
 4. Om önskemål finns kan informationen anpassa ytterligare, t ex lägga in skolans logga eller ytterligare redigera texterna som du vill ha dem. Detta kan dock ta lite längre tid att färdigställa. Vi utför detta så snart vi hinner.
 5. Beställning via mail:
  • Ange ditt namn, din epost, skola samt faktureringuppgifter samt hur länge du vill kunna använda materialet och hur många elever du undervisa per läsår.
  • Du måste också skriva att du accapterar att vi och vår samarbetspart som fakturerar hanterar och registrera dina uppgifter för att kunna administrera kontakterna med dig under den tid du använder läromedlet.
  • Beskriv kort din undervisningssituation, var och hur du jobbar.
  • Inte minst: klistra in eller bifoga listan med de sidor samt instruktioner du tagit fram.

När vi fått din beställning så bekräftar vi denna till dig via mail och du får en kostnadsbedömning samt villkor.

Ju enklare och utförligare beställningen är desto snabbare går vårt arbete. Licenskostnader baseras främst på antal år och antal elever. Ju längre tid desto lägre kostnad (per år).


 

Byggipedias syfte med en branschgemensam kunskapsportal medför att för att få rättigheter att nyttja underlag för egna läromedel förbinder man sig samtidigt att:

 • följa utveckling och uppdatering av Byggipedia för att undvika motstridigheter och förbygga stora skillnader i kunskapsutveckling
 • egen bearbetning/vidareutveckling av läromedel görs i samråd med Byggipedia.

Specificera vad du behöver och få offert alt. förutsättningslös kontakt med Byggipedia:

 

Friskrivningar och ansvar:

 • Lärare/skola ansvarar själv för att uppdatera och kontrollera att innehållet i läromedlet är korrekt och aktuellt.
 • Lärare/skola förbinder sig även att meddela Byggipedia om hen upptäcker felaktigheter och att beskriva vad som bör korrigeras samt i möjligaste mån hur.

Läromedel baserat på Byggipedia får INTE:

 • publiceras eller spridas i digital form – om det inte finns särskild överenskommelse om detta.
 • överlåtas eller säljas vidare
 • användas i kommersiell verksamhet (annat än den utbildningsverksamhet som licensen avser)
 • debiteras de elever som använder materialet*

*Kostnader för kursmaterial från Byggipedia skall ingå i utbildningen resp. i ev kursavgift som debiteras deltagarna. Undantag: YH-elever till lärare eller skola med licens får debiteras självkostnadspris för tillhanadhållet material (hämtat från Byggipedia) och då med maximalt 100 kr per elev/läsår inkl moms. Det sammanlagda beloppet som debiteras eleverna får dock aldrig överstiga den erlagda kostnaden för licensen.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!