Taggarkiv: Byggregler

Branschstandarder

Om branschregler

Säkra Våtrum GVKEtt antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och bl a fuktsäkra utföranden.

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå,  om inget annat avtalats i projektet.

Om en fuktskada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Fortsätt läsa Branschstandarder

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning

Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom.

OBS!
 • Det handlar här inte om att enstegstätade fasader i sig skulle vara ett entreprenadfel! Domen gäller enbart vissa av Myresjöhus entreprenader.
 • HD tar fasta på det entreprenadavtal som gäller för entreprenaderna och om valet av konstruktion i dessa är korrekt.
 • HD kommer fram till att – i just dessa Myresjöhus-entreprenader -uppfyller inte konstruktionsvalet kvalitetskriterier som framgår av entreprenadavtalen för Myresjös hus.

Retroaktivt ansvar för entreprenadfel?

Om entreprenören skall ha ett retroaktivt ansvar för de projekt där garantitiden löpt ut är ej fastställt. Läs mer nedan:

Fortsätt läsa Entreprenadfel fastställt i HD

Lag och rätt i byggbranschen

Lagar, regler och avtal

Det är många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och anläggningsprojekt.


Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift?
Här får du en kort beskrivning på skillnader mellan författning, lag, förordning och föreskrift:

 • Författning: ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.
 • Lag: regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om dem.
 • Förordning: regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning.
 • Föreskrift: detaljregler inom vissa sakområden kan myndigheter besluta genom att utfärda en föreskrift.
Källa: Lagrummet.se 

Fortsätt läsa Lag och rätt i byggbranschen

Heta arbeten – regler och villkor

Källor: Innehållet i detta avsnitt är hämtat från bl a Svenska Brandskyddsföreningens webbplats och försäkringsbolaget if. Länkar finns i källhänvisning och länklista

Varför är heta arbeten brandfarliga?

 • Vid svetsning och skärning används en låga med mycket hög temperatur, som kan antända de flesta material.
 • Kring lågan uppstår heta oförbrända gaser som lätt kan spridas in i väggar eller andra dolda utrymmen.
 • Inte bara glödande svetsloppor är brandfarliga, utan även ”svarta” svetsloppor kan ha en temperatur på upp till 500 °C, och kan då antända de flesta brännbara ämnen.
 • Vid svetsning eller uppvärmning av rör eller andra värmeledande material sprids värmen, och brand kan uppstå långt från arbetsstället, t.ex. inne i en vägg eller andra byggnadsdelar. Gnistor från slipning och skärning med rondell kan vara lika farliga som svetsloppor.
 • Hetluft som alstras genom förbränning av gas, t.ex. vid takläggning, har så hög temperatur att de flesta brännbara ämnen kan antändas.
 • Även hetluft som alstras elektriskt, t.ex. med varmluftpistol, kan ha så hög temperatur vid verktygets mynning att brännbara material kan antändas.

Källa: Heta Arbeten (if)

Säkerhetsregler för Heta Arbeten (HA)

Tillstånd – Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig

Behörighet – Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd.

Brandvakt – Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen ska ha behörighet och erfarenhet. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Arbetsplatsen – Arbetsstället skall vara avstädat och vid behov vattnat. Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig

Skydd mot spridning av brand – Brandfarliga varor, brännbara material och konstruktioner (även dolda/ konstruktioner) samt otätheter kan behöva skyddas, avlägsnas, eller avskärmas respektive tätas.

Larmrutiner – Fungerande telefon ska finnas tillgänglig och arbetsplatsens adress måste vara känd av de som skall larma vid brand.

Särskilda föreskrifter vid svetsning

Säkerhetsreglerna innehåller också särskilda föreskrifter för arbeten som svetsning, uppvärmning med gas, applicering av tätskikt och smältning av asfalt.

Rättsligt ansvar vid uppkomst av brand

Skadeståndslagen (2 kap 1 §)

Den som slarvar med brandskyddet eller väljer en arbetsmetod som är brandfarlig kan bli skyldig att ersätta den brandskada som han orsakar annan genom oaktsamhet. Krav på ersättning kan komma från försäkringsbolag som betalat skadan genom brandförsäkringen (regress).

Brottsbalken (13 kap 6 §) Den som slarvar med brandskyddet eller väljer en arbetsmetod som är brandfarlig och på så sätt vållar omfattande egendomsskada eller personskada (eller framkallar fara för detta) kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse. Polisen utreder brandorsaken.

Källa: Svenska Brandskyddsföreningen Säkerhetsregler för Heta Arbeten (SBF HA-001)

Försäkringsvillkor

Arbetsplatsens brandförsäkring innehåller ett antal säkerhetsföreskrifter och villkor som syftar till att förhindra eller begränsa skada.

För heta arbeten gäller särskilda föreskrifter och säkerhetsregler. Om en anställd eller en anlitad entreprenör har brutit mot säkerhetsreglerna görs avdrag från ersättningen från försäkringen med 30 %.

Räddningsplikt föreligger

Räddningsplikt  innebär att den försäkrade ska:

 • försöka avvärja en skada när omedelbar risk upptäcks
 • begränsa en skada som inträffat
 • snarast omhänderta och skydda skadad egendom.

Försäkringsbolaget ersätter skäliga kostnader för dessa räddnings­åtgärder.

Ett försäkringsbolag kan återkräva utbetald ersättning om ansvaret för heta arbeten eller för brandskyddet på arbetsplatsen varit eftersatt.

Företag som utför heta arbeten bör ha ansvarsförsäkring om minst 10 miljoner kronor. Observera att självrisk kan vara hög. Vid skada som är orsakad av heta arbeten kan  självrisken vara 30 % av skadebeloppet.

Länkar

Svenska Brandskyddsföreningen Säkerhetsregler för Heta Arbeten
Heta Arbeten (if)
Hetaarbeten.se

.

.