Juridik för byggare

Lagstiftningen och entreprenadjuridiken är fundamentalt för byggprocessen, exploatering av mark samt infrastrukturprojekt.  • Den lagstiftning som är tvingande, bl a Plan- och Bygglagen (PBL), styr bland annat hur markområden får utnyttjas, kvalitetskrav på byggandet och boendemiljö samt vissa formella kraven på byggprocessen.
  • Entreprenadjuridiken behandlar avtalsfrågor och baserad på civilrättsliga regler, bl a avtalsrätt, samt på byggbranschens s k standardavtal.

Upphandling och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsprojekt Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och ...
Läs Mer

Byggbranschens standardavtal

Allmänna Bestämmelser för entreprenader AB-avtalen kallas de standardavtal som byggbranschen tagit fram för att underlätta ochundvika missförstånd vid kontaktskrivning och ...
Läs Mer

Vad är AMA?

AMA AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet ...
Läs Mer

Lag och rätt i byggbranschen

Lagar, regler och avtal Det är många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och anläggningsprojekt ...
Läs Mer

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom. OBS! ...
Läs Mer

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod Eurokoderna omfattar följande standarder: EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk ...
Läs Mer

Länkar och källor

Ansvaret om det är fel på ritning (TiB)
Fråga Juristen (Byggindustrin)

.

Kunskapsport för byggare