Grund

Foto: Bill Bradley
Platta på mark. Foto: Bill Bradley

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden.Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks inför grundläggning. Underlag för bedömning av marken och behov av vidare undersökningar utgörs av geologiska kartor om sådana kan finnas t ex hos kommunen.

Dränering – Grund

Regnvatten och dagvatten skall ledas bort från husets tak och husgrunden. Marken runt huset bör luta bort från huset. Dränering ...
Läs Mer

Grundkonstruktioner

Platta på mark Platta på mark är en vanlig grundläggningsform för framförallt småhus och lämpar sig bl a på sandig, ...
Läs Mer

Material i husgrund

Vanliga grundläggningsmetoder är: platta på mark krypgrund källare souterräng, t ex i sluttande terräng Exempel på bärande material i grund: ...
Läs Mer

Hållfasthet och teknik – Grundläggning

Förberedelser inför grundläggning med tillhörande markarbeten kan bl a vara geoteknisk undersökning av markförhållanden, utsättning och schaktning, grundförstärkning, dränering och ...
Läs Mer

Länkar

Handbok i pålgrundläggning (SGI)
Handbok i plattgrundäggning (SGI)
SGF Metodblad – Jordförstärkning
Jordförstärkning (SGI)
Stödkonstruktioner (SGI)
Schakt och fyllningsarbeten (SGI)
Schakta Säkert (SBUF)

Organisationer:

.

.

Kunskapsport för byggare