Entreprenad – Byggskede

Byggskedet kallas för entreprenadskedet.  • Under byggskedet ägs projektet, dvs hela entreprenaden, av den som beroende av entreprenadform har yttersta ansvaret för byggprocessen, t ex av totalentreprenören.
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Entreprenadformerna förändras

Byggföretagen i Sverige har tidigare i huvudsak haft egen personal på sina byggarbetsplatser.

De tidigare dominerande entreprenadformerna generalentreprenad och totalentreprenad har i allt högre grad ersatts med delade (och mycket delade) entreprenader vilket i sin tur påverkar både anställningsformer och kraven på samordning och kommunikation i projekten.

Trenden har på senare år varit att handla upp underentreprenörer för olika byggdelar och ansvarsområden i projekten. Både huvudentreprenörer och underentreprenörer anlitar dessutom i allt högre utsträckning arbetare anställda av bemanningsföretag.

Planeringen av byggprojektet är viktig

Under byggskedet/entreprenadskedet finns det mycket att hålla reda på – inte bara ritningar, personal och byggmaterial. Det krävs noggrann planering för att kunna hålla tiderna, inköp av material och verktyg, inhyrning av byggbodar och maskiner.

För att personal, material och maskiner skall kunna samsas på byggarbetsplatsen måste arbetet planeras både i tid och rum. Ingen yrkesarbetare eller underentreprenör skall behöva vänta på att få komma till för att någon annan arbetar med något på det aktuella arbetsstället.

Det gäller även att undvika väntetider p g a försenade materialleveranser. Vidare måste materialen som kommer till bygget skyddas mot skador och fukt samt stöld.

Ju större bygge desto viktigare är denna planering för att kunna bli klar i tid utan att bygget blir dyrare än beräknat.

Etablering av byggentreprenaden

Inför etablering av arbetsplatsen brukar det mesta av detta planeras in men det är vanligt att både tidplaner och annan planering måste ändras under byggets gång. Varje byggprojekt har sina uppföljnings- och mötesrutiner där t ex störningar och annat som påverkat den tidigare planeringen tas upp.

Webbplatser

Byggledarskap.se

Länkar

Byggprojektens organisation (Byggledarskap.se)
Juridik för byggare (Byggipedia)

.

Share