Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

En säker arbetsplats - byggskylt
Bild: Byggipedia.se

Med arbetsmiljö menas hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare.Det är svårt att mäta exakt hur bra eller dålig arbetsmiljö är på en arbetsplats.

Bedömningen av arbetsmiljön baseras både på hur individer upplever sin arbetssituation samt på hur väl arbetsmiljöriskerna hanteras av företaget och de anställda.

  • Den fysiska arbetsmiljön handlar om sjukdom, olyckor och ohälsa till följd av bl a luftföroreningar, ljud, buller, ras, fall, belastningsskador mm.
  • Den psykosociala arbetsmiljön kan variera med hur individerna på arbetsplatsen upplever sin arbetssituation.

Länkar


Kost, träning och livsstil:


Första hjälpen:

Röda Korset
Giftinformation


Information och broschyrer:

Broschyrer kring arbetsmiljö och säkerhet (Byggnads)
Nya regler för bättre arbetsmiljö i byggbranschen (PDF)
Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket/SSL)
Internet-guide för arbete med arbetsmiljöplan i byggbranschen (AMP)
Förhandsanmälan av byggarbetsplats – blankett (Arbetsmiljöverket)
Säkrare bygg- och anläggningsarbeten (PDF)
Ergonomi i byggbranschen (PDF)
Checklista om trivsel och arbetsklimat (Prevent)
Arbetsmiljöproblem – gör så här (PDF)
Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser (Arbetsmiljöverket)
Före byggande – om kost, motion och återhämtning (Sveriges Byggindustrier)
Så får barn och ungdomar arbeta (PDF)
Faktablad – arbetsmiljörisker (Folkhälsoinstitutet/Karolinska)
Arbetsplatskonflikt – akutmottagning (Inst. för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet)
Aktiv byggare (Information från Sveriges Byggindustrier)
www.elsakerhetsverket.se
Risker vid svetsning (Svetsa Rätt)


Webbsidor

Arbetarskydd.se
Byggnadsarbetaren/Arbetsmiljö
Sveriges Byggindustrier/Arbetsmiljö&Hälsa


.

Kunskapsport för byggare